Ook onze nieuwsbrief ontvangen?

Vakgroepdag

Vakgroepdagen voor Copla veiligheidskundigen

Jaarlijks organiseren wij voor onze (oud)cursisten HVK en MVK een gratis Vakgroepdag. Leuk om mede veiligheidskundigen te ontmoeten en bij te praten over het vak. Copla verzorgt de dag met actuele onderwerpen en vakinformatie in Harderwijk.

Zoals jullie van ons gewend zijn organiseren wij ieder jaar met heel veel enthousiasme de vakgroepdagen. De organisatie van deze dag zorgt ook bij ons altijd voor een verhoging van het eigen werkplezier. We vinden het dan ook erg jammer dat we de vakgroepdagen dit jaar moeten annuleren vanwege de huidige maatregelen. Wij hopen jullie in 2021 weer te mogen ontvangen op een inspirerende vakgroepdag!


COPLA VAKGROEPDAG 2019

Foto’s vakgroepdag 1 november 2019

Ook dit jaar organiseerde Copla voor haar cursisten en oud-cursisten van de opleidingen HVK, MVK en DE VeiligheidsCOACH weer speciale vakgroepdagen.

Zo’n 110 veiligheidskundigen bezochten onze vakgroepdagen. Zij werden ontvangen met koffie en gebak. Na het welkomstwoord ging een ieder na zijn of haar gekozen sessie waarna een intensieve, leerzame, maar ook vooral een gezellig middag volgde met volop netwerkmogelijkheden en een hapje en drankje.

Heeft u deze dag gemist? Bekijk voor een indruk van de vakgroepdagen de presentaties hieronder door op de titel van het onderwerp te klikken.

Het wat en hoe van ‘Voorlichting en Onderricht’

Spreker: Jolanda Molenaar (SHE-specialist, Ausnutria Lypack Leeuwarden).

Bij veel bedrijven is ‘Voorlichting en Onderricht’ een onderbelicht onderwerp. Het wordt soms ad-hoc gedaan bij indiensttreding van nieuwe medewerkers en een enkele keer komt een onderwerp aan de orde tijdens een toolbox. Maar een gestructureerde en doordachte aanpak ontbreekt vaak.

Voor dit afstudeerproject voor de HVK opleiding is onderzoek gedaan hoe er op een praktische manier invulling kan worden gegeven aan artikel 8 van de Arbowet over ‘Voorlichting en Onderricht’, en dan met name gericht op de planning en organisatie hiervan. In de presentatie zal ingegaan worden op de gevolgde route die geleid heeft tot een trainingsmatrix per functie inclusief meerjarenplan met herhalingsfrequenties. Hierbij komen verschillende aspecten aan bod, zoals welke voorlichtingsonderwerpen van toepassing zijn, aansluiten bij bedrijfsdoelstellingen en voldoen aan eisen uit (voedselveiligheids-)standaarden.

Regelgeving in de periferie van de Veiligheidskunde: de omgevingswet

Spreker: Michiel Hanenbergh (Senior Safety Consultant, Philips Innovation Services).

De tijd van de wet milieubeheer en de wet verontreiniging oppervlaktewater ligt feitelijk al een tijd achter ons. De omzetting van regelgeving gericht op inrichtingen naar besluiten gericht op activiteiten is al ruim 5 jaar een feit. En nu vindt een grote omslag plaats: het integreren van 26 wetten in één nieuwe set: de omgevingswet en de aanhangende maatregelen van bestuur. Het project is nog niet klaar, maar de wijziging van structuur en doelstellingen is dermate ingrijpend, dat voorbereiding op het werken met de nieuwe regels nodig is.

De nieuwe regelgeving is nog niet definitief, en nog niet van kracht. Wijzigingen kunnen dan ook niet worden uitgesloten. Maar met kennis van de grote lijnen is de veiligheidsprofessional in staat om de specifieke zaken uit haar of zijn bedrijf in de juiste context te plaatsen, en de toekomstige uitdagingen op het gebied van water, lucht, bodem, geluid, bouwwerken, geurhinder, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer met vertrouwen aan te gaan.

Het roer om: van lijden naar leiden in de veiligheidskunde

Doesessie: Rick van der Heide (Hogere Veiligheidskundige en docent/coach Copla)

Luisteren managers, leidinggevenden en medewerkers ook niet naar je? En stellen ze volgens jou niet de juiste prioriteiten? Harder roepen hoe het moet heeft geen zin, ontdekken waarom ze niet naar je luisteren wel. Hoe jij hierin zelf het verschil kunt maken en veiligheid echt voor jouw organisatie laat werken ontdek je in deze doesessie.

Hiervoor is een methode en een vragenset “Van Idee naar resultaat” ontwikkeld. Hiermee kunnen de veiligheidskundigen of een team wél resultaat boeken! In de doe-sessie gaan de deelnemers aan de slag met deze methode en vragenset en krijgen deze ook mee naar huis.


COPLA VAKGROEPDAG 2018

Foto’s vakgroepdag 2 november 2018
Foto’s vakgroepdag 16 november 2018

Presentaties Copla vakgroepdagen 2018

 • Hoog betrouwbaar organiseren (HRO) in het brandweerduiken! (pdf)

  Spreker: Jeroen van Opstal MCM(Regisseur Kennis & Veiligheid / HVK–kerndeskundige / Commandant van Dienst bij Brandweer Flevoland)

  Karl Weick zei ooit dat veiligheid een dynamische vanzelfsprekendheid is. Pas in het moment van de confrontatie met het gevaar ga je hét in de ‘onzichtbaarheid’ herkennen. In deze sessie laten we deze ‘vanzelfsprekendheid’ spreken door in onze duikorganisatie op zoek te gaan naar aanknopingspunten om risico’s samen te delen en bewust te duiden, waardoor je veerkracht, betrouwbaarheid en veiligheid in een team kan versterken.Bij (arbeids-) veiligheid moet je immers continu letten op afwijkingen ten opzichte van een tolerantie. Dat is tegelijkertijd ook de moeilijkheid, want soms moet je die afweging onder grote druk en luttele seconden maken. Als we deze uitdaging door de juiste HRO-principes weten op te rekken, hebben we in de complexiteit van ons werkveld al een wereld gewonnen. Zo kunnen we gericht interveniëren in onze structuur, cultuur en processen om het ‘veiligheidsbewustzijn’ bij het brandweerduiken te versterken.

 • De preventiemedewerker – tegenwerker of meestribbelaar?(pdf)

  Spreker: Michiel Hanenbergh (Veiligheidskundige HVK/ docent Copla MVK en HVK/ Senior consultant Arbeidsveiligheid bij Philips Innovation Services)

  Hoe zit dat nu met de preventiemedewerker. Wat zijn de taken, wat mag, wat moet, waar staat dat dan?Aan de hand van discussies van de afgelopen 13 jaar wordt het beeld van de preventiemedewerker opnieuw geschetst. Met bijdragen van een bedrijfsarts, een arbeidshygiënist en een A&O- kerndeskundige. En niet te vergeten: een PM-quiz met mooie prijzen!
  Don’t forget your Smartphone…… 

 • Ontdek de geheimen van gedragsverandering! Van wetenschap naar praktijk.

  Spreker: David Polinder (Consultant & Certified Trainer/Coach for Organizational Behavior Management bij ViaFormance en als geaccrediteerd Trainingspartner verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam)

  Bij het realiseren van een constructief veiligheidsbeleid speelt gedragsverandering een cruciale rol. Het aanleren van veilig gedrag blijkt in de praktijk erg lastig en mensen vallen helaas vaak weer terug in oud, ongewenst en onveilig gedrag. Gelukkig is er nu een praktische en wetenschappelijk onderbouwde aanpak die blijvende gedragsverandering en meer veiligheid helpt realiseren.Waarom doen mensen wat ze doen? Of waarom doen ze dingen juist niet? Op deze en andere vragen krijg je een antwoord vanuit de wetenschap van de gedragsanalyse. We beperken ons niet tot enkel wetenschap, maar gaan juist in op de evidence based toepassing in de praktijk met Organizational Behavior Management. Aan de hand van het uiteenrafelen van een praktijkcase (misschien wel die van jouw!) zul je o.a. ontdekken wat de verschillende valkuilen zijn en wat de meest effectieve manieren zijn om gedrag blijvend te veranderen. Direct toe te passen in je eigen werk. Met minder druk en met meer plezier!

 


Vakgroepdagen HVK MVK Veiligheid Arboprofessional

COPLA VAKGROEPDAG 2017

Parallelsessies en sprekers

Inventariseren en evalueren van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Spreker: Jan Smid (HVK / AH / docent / consultant, Copla Opleiding – Training – Consultants)

In deze sessie kwamen o.a. hoe we de blootstelling aan gezondheidsschadelijke stoffen beoordelen en welke stappen we hiervoor moeten doorlopen. En hoe kunnen wij als veiligheidskundigen om gaan met dit ‘Arbeidshygiënische’ onderwerp.

CROW 400

Spreker: Willem H.M. Schunselaar Paap (directeur / Acta Safety Professionals bv)

Recentelijk is de publicatie CROW 400 met de titel ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ verschenen.
In deze presentatie werden de belangrijkste wijzigingen belicht. Tevens werd ingegaan op de consequenties van deze wijzigingen voor de huidige praktijk.

Overeenkomsten en verschillen Veiligheidskundige en professioneel coach

Spreker: Rick van der Heide (HVK / docent / consultant/ coach, Copla Opleiding – Training – Consultants)

In deze sessie nam Rick van der Heide de deelnemers mee op ontdekkingstocht om te kijken welke plek coaching zou kunnen krijgen in veiligheidskundigenland. Hoe kijkt een coach naar het gedrag van mensen, en leer ook jij wellicht op een andere manier te kijken naar medewerkers in jouw praktijk.


Vakgroepdagen  4 + 18 november 2016

Foto’s vakgroepdag 4 november 2016

Foto’s vakgroepdag 18 november 2016

Ook dit jaar organiseerde Copla weer, exclusief voor onze (oud)cursisten, de Copla Vakgroepdagen voor veiligheidskundigen.
Bekijk onderstaand de presentaties in pdf.

Programma parallelsessies en sprekers

   1. Veiligheid in de bouw, hoe moet dat nou? Bekijk presentatie in pdf
    Spreker: Ronald Meijer (HVK / docent / directeur, Copla Opleiding-Training -Consultants)
    Veiligheid en gezondheid (V&G) in de bouw is niet goed geregeld. Het resultaat is een hoog ongevalscijfer en veel beroepsziekten.Ook veel veiligheidskundigen realiseren zich niet dat zij regelmatig met bouwprojecten te maken hebben. Dat is jammer omdat de grootste winst ten aanzien van V&G te boeken is in een vroegtijdig stadium van een bouwproject.In deze presentatie zal vooral nadruk worden gelegd op het belang van het tijdig onderkennen van een komend bouwproject. Hierbij wordt in het bijzonder ingezoomd op de rol van de veiligheidskundige. Uiteraard is er volop ruimte voor het inbrengen van eigen voorbeelden en het stellen van vragen.
    .
   2. ”De vonken vliegen er vanaf” Bekijk presentatie in pdf
    Spreker: Ing. Wilbert van den Eijnde, (Deskundige voet- en beenbescherming, EU normeringen PBM’s ” 
    Veilig werken in een ATEX omgeving – (conform NPR-IEC/TS 60079-32-1:2013)
    Het werken in ATEX omgevingen is aan strenge eisen gebonden omdat mensen net als machines een potentiële bron van ontsteking vormen. Daarnaast bestaat er ook het risico op elektrostatische schok met schrik reactie tot gevolg.Aan de hand van de Nederlandse praktijkrichtlijn IEC/TS 60079-32-1:2013 “Explosieve atmosferen – Deel 32-1: Richtlijnen voor elektrostatische risico’s” is er een korte introductie van de potentiële risico’s van elektrostatisch oplading.Eerst wordt gestart met een korte uitleg over het principe van elektrostatisch oplading  en wat de gevolgen kunnen zijn van deze ladingsopbouw.  Vervolgens wordt aan de hand van een aantal praktijk cases ingegaan op het gebruik en keuze van de juiste PBM’s in combinatie met de werkomgeving om ontstekingsrisico’s te vermijden.
    .
   3. de Tripod-methodiek Bekijk presentatie in pdf
    Spreker:Martin Vernout (H & S  Coördinator Emmen, Teijin Aramid BV)
    Martin Vernout (oud HVK-cursist van Copla) geeft een presentatie naar aanleiding van zijn scriptie. Hij heeft de Tripod β methode gebruikt voor de analyse van een groot aantal incidenten met zwavelzuur. De wijze waarop de tripod methode is toegepast en de weg om medewerkers hierbij te betrekken staat centraal in deze presentatie.Uiteraard zal Martin starten met een beknopte uitleg van de Tripod β methode. Daarnaast wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek en hoe praktijk en theorie elkaar kunnen versterken.Uiteraard is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

 


 

Vakgroepdag 2015

381[1]

Foto’s vakgroepdag 6 november 2015

Foto’s vakgroepdag 20 november 2015

Velen hebben weer gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de vakgroepdag. Het waren 2 druk bezochte dagen. De sfeer was goed. “Leuk om elkaar weer te ontmoeten, te netwerken, en vooral om weer extra kennis op te doen aangaande het veiligheidsvak” was een veelgehoorde kreet. Hieronder de presentaties. Voor een korte impressie zie de foto’s van beide dagen.

Programma 2015

   • RI&E…..appeltje, eitje!?

Spreker: Rick van der Heide (HVK / docent, Copla Opleiding -Training – Consultants) presentatie ‘RI&E……appeltje, eitje!?’

Veel bedrijven worstelen met de RI&E. Blijkbaar zijn er nog veel onduidelijkheden over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de verplichting op grond van artikel 5 van de Arbowet. De bedoeling van deze sessie is om in onderlinge interactie antwoorden op de in de groep levende vragen te formuleren.

   • De dynamische RI&E

Spreker: Wim Bakker (HVK, FrieslandCampina) presentatie ‘De dynamische RI&E.’

Het begrip ‘dynamische RI&E’ wordt in toenemende mate gebruikt. In veel gevallen is in eerste instantie onduidelijk wat er precies mee wordt bedoeld. Het heeft uiteraard betrekking op de RI&E. Maar wat betekent de toevoeging ‘dynamische’ in dit verband? Het idee achter de dynamische RI&E is dat het mee ontwikkelt met het veiligheidsniveau en op ieder gewenst moment een beeld geeft van actuele risico’s en de mate van beheersing daarvan. Het RI&E-proces heeft hierbij ook het karakter van een ‘normaal’ en dynamisch bedrijfsproces.

Wim Bakker heeft in het kader van zijn HVK afstudeertraject een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om bij FrieslandCampina Cheese Bedum het dynamische RI&E proces te implementeren. Daarbij heeft hij een plan van aanpak ontwikkeld om dit ook daadwerkelijk te realiseren.

In de presentatie wordt door Wim aangeven op welke wijze hij zijn onderzoek heeft uitgevoerd en wat het heeft opgeleverd. Daarnaast komt aan de orde welke lessen er uit te trekken zijn die ook van belang zijn voor anderen die overwegen met een dynamisch RI&E proces te gaan werken.

   • Arbo-actualiteiten

Spreker: Michiel Hanenbergh (HVK / docent, Copla Opleiding Training en Consultants) presentatie ‘Arbo-actualiteiten.’

De wereld is voortdurend aan verandering onderhevig. Dit geldt in het algemeen maar in het bijzonder waar het gaat om arbo- en milieuzorg. Er zijn een drietal actuele onderwerpen behandelt. In deze presentatie ging Michiel in op de verwachte wijziging in de Arbowet met het oog op het versterken van de arbodienstverlening. De concept-regeling is gepubliceerd. Er heeft een internetconsultatieronde over plaatsgevonden. Het wachten is nu op de wetswijziging. Michiel ging in zijn presentatie in op de kern van de wijzigingen en op de consequenties voor de positie van de veiligheidskundige.

Het tweede onderwerp betrof de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (in het Engels Classification Labelling and Packaging, CLP). In Nederland ook bekend onder de titel EU-GHS. Mengsels moeten vanaf 1 juni 2015 worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens de CLP-verordening. Voor mengsels die voor 1 juni 2015 in de handel zijn gebracht geldt een overgangstermijn tot uiterlijk 1 juni 2017. Welke consequenties heeft dit voor bedrijven waarin met chemicaliën wordt gewerkt en hoe hier op de best mogelijke wijze mee omgaan?

Ten derde in de presentie werd kort ingaan op het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO 2015). Het BRZO 2015 is per 8 juli 2015 van kracht. Wat betekent het nieuwe besluit voor de BRZO-bedrijven? Op welke wijze kun je als veiligheidskundige inspelen op de veranderingen. Dit zijn de belangrijkste vragen waarop een antwoord zal worden geformuleerd.


Vakgroepdag 2014

Voor een impressie van deze dagen zie de video en foto’s hieronder.


Foto’s vakgroepdag oktober 2014
Foto’s vakgroepdag november 2014

   • Kennismaking met Face Fittesten in Nederland

    Sprekers en demo: Dennis Wieringa (manager arbeidshygiëne, ProCare) en Rick van der Heide (Veiligheidskundige en docent Copla)

    In de praktijk blijken maskers niet altijd goed aan te sluiten op het gelaat van de gebruiker, verkeerd te worden gedragen, of niet op het juiste moment te worden op- en afgezet. Dit levert ongezonde situaties op. Met Face Fittesten kan het juiste gebruik en de pasvorm betrouwbaar worden getest. Lees meer over het hoe en waarom van Face Fittesten in Nederland.

   • Nieuwe aanpak verbeteren van veiligheidscultuur

    Workshop: Bart Kelderman / Titus Krijt/ Henrico Kroek
    (Specialisten ervaringsleren, In Tense)

    Een unieke kennismaking met een geheel andere aanpak van het verbeteren van de veiligheidscultuur. In plaats van theoretische bespiegelingen maakt u kennis met de methodiek van het ‘ervaringsleren’. Zelf doen. Het is een confronterende methode waarbij u inzicht krijgt in uw eigen veiligheidsgedrag. Essentieel voor het kunnen bevorderen van veiligheidsgedrag van anderen. Meer weten en leren volg de 2 daagse Masterclass Veiligheidsgedrag.

   • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

    Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) presentatie door Michiel Hanenbergh (Veiligheidskundige en docent Copla).

    PSA en werkstress presentatie door Leo de Jong (A&O-deskundige, Inspectie SZW)


Vakgroepdag 2013

Thema was dit jaar:
Veiligheid in crisis?
Tijdens de vakgroepdagen is een Gratis Audit Voorlichting & Onderricht van één dag verloot onder de deelnemers. Esther de Jong -KAM-adviseur bij Caparis won de audit.

Foto’s Vakgroepdag 18 oktober 2013 —   Foto’s Vakgroepdag 1 november 2013


Programma 2013

Tijdens de vakgroepdagen werden drie presentaties verzorgd:

Veiligheid binnen ‘one-stop-shoppingcentrum’ Arbeid & Gezondheid, spreker: Marko Verhage – Verhage & van der Laan centrum Arbeid & Gezondheid

In Oud-Beijerland (nabij) Rotterdam is een multidisciplinair centrum Arbeid & Gezondheid gestart. Een one-stop-shopping-concept waar bedrijven en organisaties terecht kunnen voor alle vragen m.b.t. arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie. Ook het onderwerp ‘Veiligheid’ heeft hier onderdak gekregen. Waarom is dit initiatief interessant in de huidige economie, hoe is het tot stand gekomen, waarom is het verfrissend in de huidige markt van arbodienstverlening? Welke rol speelt de veiligheidskundige hierin.

Goed of slecht onderhoud in relatie tot veiligheid, spreker: Rien van den Heuvel – Directeur Numac Asset Solutions

In tijden van crisis zal men soms noodgedwongen moeten snijden in budgetten. Vaak gaat dit ten koste van het onderhoudsbudget. Is dit verstandig en waar zou dit toe kunnen leiden…

Zelf aan de slag met veiligheidsgedrag, spreker: Rick van der Heide – Veiligheidskundig adviseur en docent Copla Opleiding-Training-Consultants

In tijden van crisis is het ‘out-of-pocket’-budget beperkt. Hoe kun je zelf aan de slag met het verbeteren van het veiligheidsgedrag in je organisatie? Leidraad vormt het NTA-document
‘Tips voor en praktijkvoorbeelden van veiligheidsgedrag’.

Onder de deelnemers werd een GRATIS MASTERCLASS naar keuze verloot. De winnaars van de Gratis Masterclass waren de heer Harry G.M. Daniels en Jan Jakop ter BruggenProgramma 2012

   • Een adequate BHV-organisatie – kwalitatief en kwantitatief door Jan Smid
   • Minder regels, betere omstandigheden door Michiel Hanenbergh

Foto’s vakgroepdag 16 november 2012


Foto’s vakgroepdag 26 oktober


                       

Vakgroepdag 2011

De Vakgroepdag vond in 2011 plaats op vrijdag 7 oktober 2011 in ons vernieuwde opleidingscentrum aan de Prins Mauritslaan in Harderwijk.
Thema van de Vakgroepdag was: Veiligheidskunde en de toekomst.

Op het programma stonden actuele onderwerpen als: De opkomende importantie van CE-markering verzorgd door Marieke Coumans van De Gier | Stam & Advocaten, De rol van de nieuwe veiligheidskundige door Ronald Meijer van Copla, Nieuwe Media en toepassingen voor veiligheidskundigen door Bert Pijfers van Sdu Uitgevers en het nieuwe werkveld voor veiligheidskundigen: REACH toegelicht door Joost van Rooij van Caesar Consult. De onderwerpen bleken voor veel deelnemers echte eye-openers te zijn. Daarnaast was er volop ruimte om weer even bij te praten met collega veiligheidskundigen.

‘s Middags werd het vernieuwde opleidingscentrum feestelijk geopend door Victor Roggeveen, oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK). De openingshandeling werd verricht door de buurvrouwen van het pand, vertolkt door Theaterbureau Dees en Gene uit Harderwijk. ‘Buurvrouw en buurvrouw‘ namen geen enkel risico bij het doorknippen van het lint. Volledig gehuld in zeer vrouwelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (beschikbaar gesteld door Women Works), met een belteam en bhv-ers paraat, kon na een finale Last Minute Risico Analyse, het lint eindelijk veilig worden doorgeknipt.

Kijk voor een fotoverslag van de Copla Vakgroepdag 2011 en uitgebreid videoverslag


Vakgroepdag 2010

De vakgroepdag 2010 vond plaats op dinsdag 14 december 2010 in het Dolfinarium te Harderwijk. Meer dan 150 veiligheidskundigen, die hun opleiding bij Copla hebben gevolgd, bezochten de jaarlijkse vakgroepdag. Leo de Jong van de Arbeidsinspectie, Theo Lamers van Copla en Gert-Jan Foppen van het Dolfinarium verzorgden de presentaties. Welkom in het Dolfinarium door Gert-Jan Foppen, preventiemedewerker Eerste ronde parallelsessies

De Arbeidsinspectie, vriend of vijand – Dhr. Drs. L. de Jong (Arbeidsinspectie)
De veranderende rol van de Arbeidsinspectie in relatie tot handhaving

Gevaarlijke stoffen – Dhr. Theo Lamers (Copla)
De rol van arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen m.b.t. gevaarlijke stoffen
Een kijkje achter de schermen van het Dolfinarium


Vakgroepdag 2009

Op 10 december 2009 organiseerde Copla voor cursisten en oud-cursisten wederom een speciale vakgroepdag. Het programma bood een mix van informatieoverdracht, interactie en praktijk rond het thema:

‘Cultuur en gedragsbeïnvloeding’

Na een hartelijk welkom en weerzien van oud-collega-cursisten werd iedereen welkom geheten door Ronald Meijer, directeur van Copla. Ron Bours nam ons vervolgens mee naar cultuurverschillen in organisaties en hoe je daar als veiligheidskundige mee om moet gaan. Het was een boeiend en leerzaam betoog vol herkenning.

Na de pauze gaf Bert Bruil zijn visie op cultuur en gedrag vanuit een geheel ander perspectief: de jacht en valkerij. De vakgroepdag werd afgesloten met de uitreiking van het HVK-diploma aan Eino Ploeger. Jan Olthof werd gehuldigd als winnaar van de tegelwijsheden wedstrijd. Hij en alle andere deelnemers kregen een tegeltje met de winnende tegelwijsheid mee naar huis als blijvende herinnering.

Bekijk de foto’s van de Vakgroepdag 2009

Copla
Opleiding-Training-Consultants-Coaching

Postadres:
Postbus 279
3840 AG Harderwijk

(0341) 430 848 info@copla.nl Opleidingslocaties

Elektronische leeromgeving
elo

0
Connecting
Please wait...
Stuur een bericht

Wij zijn momenteel niet online. Laat een bericht achter.

Naam
Email
* Beschrijf uw vraag
Chat met ons

Hulp nodig? Vraag het ons!

Uw naam
Email
* Beschrijf uw vraag
We zijn online!
Feedback

Help ons om uw beter te helpen! U kunt feedback achterlaten.

Hoe beoordeelt u onze ondersteuning?