Warenwetbesluiten herzien en gepubliceerd

Voor explosieveilig materieel, drukvaten van eenvoudige vorm en liften zijn vanaf 20 april 2016 nieuwe Europese regels van toepassing. Dit maakt herziening van verschillende Warenwetbesluiten noodzakelijk. Op 22 februari 2016 zijn het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016 en het Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016 in het Staatsblad gepubliceerd. Het Warenwetbesluit liften 2016 is in het Staatsblad gepubliceerd op 23 februari 2016.

Met het Warenwetbesluit liften 2016 is ook het Warenwetbesluit machines gewijzigd. Doel van deze wijziging is om de wetgeving in lijn te brengen met de Europese regels.

Schema’s voor aanwijzing en toezicht en certificatieschema’s komen te vervallen
De schema’s voor aanwijzing en toezicht en de certificatieschema’s die nu nog zijn opgenomen in de Warenwetregeling explosieveilig materieel, de Warenwetregeling liften en de Warenwetregeling machines komen per 20 april 2016 te vervallen. Voor conformiteitsbeoordelingsinstanties is het gevolg dat een aanwijzing en aanmelding in het vervolg gebeurt op basis van een toepasselijke accreditatie en niet langer op basis van een SZW beoordeling.

De nieuwe besluiten worden op 20 april 2016 van kracht. Voor de betreffende conformiteits-beoordelingsinstanties zijn de nieuwe regels de dag na publicatie van het besluit in het Staatsblad al van toepassing. Zo kan de Inspectie SZW een EU-conformiteitsbeoordelings-instantie (notified body) voor die tijd al aanwijzen en aanmelden. Een notified body moet hiertoe wel een verzoek indienen bij de Inspectie SZW .

Bron: Arboportaal.nl