Relatie REACH en arbowet onduidelijk voor het MKB

Voor een aantal mkb-bedrijven is de onderlinge relatie tussen REACH en de arbowetgeving onduidelijk, schrijft staatssecretaris Mansveld (IenM) in een Kamerbrief over de aanpak van de kosten van de REACH- verordening voor het midden- en klein-bedrijf (mkb). In de brief geeft Mansveld aan welke acties zij heeft genomen naar aanleiding van de motie-Dijkstra die in april is aangenomen. De motie-Dijkstra vraagt het kabinet drie dingen: 

  1. De lasten als gevolg van REACH aan de kaak te stellen in Europees verband en voorstellen te doen om deze lasten te minderen. 
  2. Een plan van aanpak te realiseren waarbij digitalisering en betrokkenheid van het Ministerie van SZW met stroomlijning van de Arbowetgeving kansen biedt om een lastenvermindering te realiseren. 
  3. Blijvende prioriteit te geven aan het terugbrengen van de lasten als gevolg van REACH en indien mogelijk de risicobenadering te hanteren zodat ook eenvoudiger met stoffen gewerkt kan worden die relatief ongevaarlijk zijn.

Voorstellen
Het verduidelijking van de regels en betere handleidingen voor bedrijven moet REACH en de arbowetgeving beter op elkaar laten afstemmen, aldus Mansveld. Daarnaast kan het concept "veilige werkwijze" tot 'aanmerkelijke kostenbesparing'  leiden. In dit concept worden arbo-maatregelen voor gevaarlijke stoffen op brancheniveau geformuleerd in plaats van per bedrijf. Een aantal branches, zoals de garagebranche en de oppervlaktebehandeling van metalen, heeft hierover overleg gevoerd met de Inspectie SZW, die aan richtlijnen werkt voor alle branches die een vergelijkbaar traject willen starten.  

Digitalisering
Op het gebied van digitalisering zijn er diverse initiatieven. Op EU-niveau is er een samenwerkingsverband tussen het ECHA, brancheorganisaties en lidstaten, waarin instrumenten worden ontwikkeld om digitale uitwisseling van veiligheidsinformatiebladen te vereenvoudigen, aldus Mansveld. In Nederland heeft de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) een digitaal systeem voor verspreiding van veiligheidsinformatiebladen geïntroduceerd. VNO-NCW gaat bredere toepassing van dergelijke systemen verkennen. 

Kosten
Wat betreft de kosten die de REACH regelgeving met zich mee brengt voor bedrijven zijn de registratiekosten een belemmering voor bedrijven die op kleine markten opereren. Voor deze bedrijven kunnen de gevolgen vergaand zijn, schrijft Mansveld. Op macroniveau zijn andere kostenposten, zoals het werken met veiligheidsinformatiebladen, groter dan de registratiekosten. 

De "Implementatiewetgeving" van de Europese Commissie over regels voor eerlijke en transparante kostenverdeling bij gezamenlijke registratie en vereenvoudiging van de procedure voor de autorisatie van stoffen (toestemming een gevaarlijke stof te mogen blijven gebruiken) zal met name voor stoffen die in een laag volume worden gebruikt een kostenverlaging opleveren, denkt Mansveld.

Risicobenadering
REACH gaat reeds in hoge mate uit van een risicobenadering, het derde punt uit de motie Remco Dijkstra.. Zo zijn de registratievereisten gedifferentieerd naar volumes en gevaarseigenschappen. Daarnaast maken de REACH-registratiebepalingen het mogelijk om gevaarlijke stoffen te blijven gebruiken indien het risico wordt beheerst door risicobeheersmaatregelen. Op enkele punten pleit Nederland voor het verder versterken van de risicobenadering, zoals het omgaan met schadelijke stoffen in gerecycled materiaal en de communicatieverplichtingen over stoffen die in voorwerpen zijn verwerkt.  

Vervanging
REACH geeft informatie over meer dan achtduizend stoffen, waardoor fabrikanten hun afnemers beter kunnen informeren hoe veilig kan worden gewerkt. Er zijn 163 stoffen geïdentificeerd die voor vervanging in aanmerking komen, en aan bijna 100 stoffen zijn beperkingen gesteld voor productie, import of gebruik (al dan niet in voorwerpen). Deze vervanging biedt volgens Mansveld ook kansen voor innovatieve investeringen. Zij verkend samen met het bedrijfsleven de mogelijkheden die REACH biedt voor substitutie van gevaarlijke stoffen.

Kamerbrief over voortgang aanpak kosten REACH voor het MKB

Bron:arbozone.nl/nieuws