Openbaar conceptrapport 4-vinylcyclohexeen diepoxide

De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Subcommissie Classificatie van carcinogene stoffen, van de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de Raad, de kankerverwekkende en mutagene eigenschappen beoordeelt van 4-vinylcyclohexeen diepoxide.

De voorzitter van de Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om inhoudelijk commentaar te leveren op dit conceptrapport . Het rapport wordt onder meer voorgelegd aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren op de rapporten. De commentaartermijn loopt tot uiterlijk 2 januari 2016 . De commissie betrekt het ontvangen commentaar bij het vaststellen van het definitieve advies.

Het definitieve advies zal worden aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ontvangen commentaren en de reacties van de commissie hierop worden bij het uitbrengen van het definitieve advies openbaar gemaakt via de website van de Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl) .

Bron: NVVK