Nieuwe interventiewaarden gevaarlijke stoffen

Het RIVM heeft in 2015 de herziening van de Nederlandse interventiewaarden afgerond voor 122 gevaarlijke stoffen. De vorige interventiewaarden dateerden uit 2007.

In totaal zijn er in Nederland voor 314 gevaarlijke stoffen interventiewaarden afgeleid. Met interventiewaarden is het niveau van gevaar door gevaarlijke stoffen beter in te schatten.

Interventiewaarden
Op basis van het ingeschatte gevaarniveau kunnen betrokkenen dan beslissingen nemen over bijvoorbeeld opschaling van de rampenbestrijdingsorganisatie, maatregelen ter bescherming van de bevolking en communicatie met de bevolking. Onder anderen de Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke stoffen (GAGS) en de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer maken gebruik van interventiewaarden . (De interventiewaarden zijn te vinden via ‘zoek stoffen’ op de website van het RIVM)

Drie niveau’s

Op drie niveau’s zijn interventiewaarden afgeleid:

  • De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die de blootgestelde bevolking met grote waarschijnlijkheid als hinderlijk waarneemt, of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.
  • De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden, of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn om zichzelf in veiligheid te brengen.
  • De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mensen levensbedreigende aandoeningen kunnen oplopen of sterven.

Verschillen
Van de 314 interventiewaarden zijn er in 2015 122 herzien. Herziening van de waarden voor de resterende stoffen volgt dit jaar. De herziene interventiewaarden zijn wetenschappelijk beter onderbouwd en afgeleid voor meerdere tijdsduren. De nieuwe aanpak is meer in lijn met soortgelijke waarden uit de Verenigde Staten, de AEGL – en ERPG -waarden.

De belangrijkste verschillen tussen de herziene en de oude interventiewaarden zijn:

  • Interventiewaarden voor zes verschillende tijdsduren, in plaats van de standaard 1-uurswaarde. Per niveau (VRW, AGW, LBW) zijn er 10-minuten-, 30-minuten-, 1-uurs-, 2-uurs-, 4-uurs- en 8-uurswaarden afgeleid.
  • De herziene waarden zijn alleen gebaseerd op gezondheidskundige effecten. Geur en explosielimieten worden niet meer gebruikt als basis voor interventiewaarden.
  • Voor de herziene stoffen zijn aparte waarden afgeleid voor geurwaarneming en een luchtconcentratie voor het kankerrisico bij eenmalige blootstelling. Waarneming van geur geldt niet meer als een VRW-effect.

Is een stofdocument nog niet herzien, dan gelden de interventiewaarden uit 2007 met alleen afgeleide 1-uurswaarden. Het boekje geeft een handreiking voor het omschalen van de 1-uurswaarden voor deze stoffen naar andere tijdsduren.

Bron: Arboonline.nl