Jaarverslag SZW: arbo onder druk

De Nederlandse economie heeft weliswaar een groei doorgemaakt, maar dit heeft niet gezorgd voor verlichting van de druk op beloningen en arbeidsomstandigheden van werkenden.

Dat geldt vooral voor mensen die werkzaam zijn aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook zzp’ers met lagere verdienmarges hebben er last van. Dit staat te lezen in het Jaarverslag 2015 van de Inspectie SZW.

Meerjarige aanpak
De Inspectie SZW ziet een positieve ontwikkeling op die terreinen waar een meerjarige programmatische aanpak is ingezet. De naleving van arbeidsomstandigheden is bij onder meer de asbestverwijdering, in de metaal en in de bouwsector in de afgelopen jaren met tientallen procenten toegenomen. In het verslagjaar zijn in nauwe samenwerking met de Belastingdienst, UWV en IND niet alleen schoonmaakbedrijven in de fastfoodbranche aangesproken op misstanden (onderbetaling, uitbuiting), maar ook hun opdrachtgevers. Resultaat: meer fastfoodbedrijven organiseren zelf de schoonmaak en weren malafide aanbieders.

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Onderzoek van de Inspectie bevestigt dat er diverse systeemeisen zijn die samen een goede indicator vormen voor het inschatten van de risico’s bij bedrijven. Denk daarbij aan het hebben van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), voorlichting aan werknemers over arbeidsrisico’s, de aanwezigheid van een preventiemedewerker en bedrijfshulpverleners, het verzorgen van arbodienstverlening en het voeren van ziekteverzuimbeleid.

De toename van het aantal vluchtelingen en migranten in 2015 heeft nog weinig gevolgen gehad voor de door de Inspectie geconstateerde misstanden en overtredingen. Het is echter wel een aandachtspunt. Want met hen groeit het aantal mensen in onze samenleving dat meer risico loopt op onderbetaling en uitbuiting.

Inspecties, onderzoeken, rapportages
In 2015 voerde de Inspectie in totaal ruim 20 duizend inspecties, onderzoeken en rapportages uit. Zij verstuurde ruim 3000 boetebeschikkingen, waarbij zij in totaal voor 29 miljoen euro aan boetebedragen heeft opgelegd. Vorig jaar werden verder 952 boetes opgelegd voor illegale tewerkstelling en 93 boeterapporten opgemaakt voor onderbetaling; het hoogste aantal sinds 2013. Onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft de Inspectie in 2015 61 opsporingsonderzoeken afgerond op het terrein van sociale zekerheid en arbeidswetgeving.

Verder leverden diverse onderzoeken naar arbeidsongevallen, klachten en meldingen over arbeidsomstandigheden in 2015 veel informatie op voor bedrijven, branches en werknemers om op een systematische wijze risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden te verkleinen.

Download of bekijk hier  het jaarverslag Inspectie SZW 2015 (PDF)
Bekijk hier de webversie van het jaarverslag Inspectie SZW 2015

Bron: Arboonline.nl