Jaarverslag Inspectie SZW; Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen 2014 (alle branches)

Het aantal bij de Inspectie gemelde ongevallen is licht toegenomen: van 3.475 in 2013 naar 3.518 in 2014. Uit de analyses op basis van de Ongevallenrapportage 2015 van de Inspectie (verschijnt najaar 2015) blijkt dat het aantal (zware) ongevallen dat de Inspectie in 2014 in onderzoek heeft genomen, licht is gestegen: 2096 (2013: 2.086 en 2012: 2026). Dat heeft verschillende oorzaken, die niet hoeven te wijzen op een verslechtering van de veiligheid. Een mogelijke verklaring ligt in het gegeven dat met betrekking tot de nu geconstateerde toeneming van de bouwactiviteiten met name kleinere ZZP bedrijven worden ingeschakeld. De Inspectie zag reeds eerder dat kleinere zzp’ers minder investeren in arbeidsveiligheid. Tevens speelt de verhoogde boete op niet melden van ongelukken een rol. Ook is de boete op het niet melden van meldingsplichtige ongevallen in 2013 sterk verhoogd (tot € 50.000).
Er waren 2.107 slachtoffers in ongevalsonderzoeken die de Inspectie afsloot in 2014. Gelet op het aantal slachtoffers in 2013 (2.121) en 2012 (2.044) is dit niveau stabiel. In 2,5% van deze gevallen ging het om dodelijke slachtoffers: 60 personen. In 2013 was dit aantal 74, ruim 3%, en in 2012 60, 2,8%.

Jaarverslag 2014 en jaarplannen I-SZW 

Bouw
In 2014 heeft de inspectie met het oog op de fysieke belasting afspraken gemaakt met de afbouwbranche over het leggen van zandcementdekvloeren met een mechanische rei of robot. Deze afspraken zijn op 1 januari 2015 ingegaan. Het inspectieproject fysieke belasting, waarin in 2014 de aandacht is gericht op 10 zware beroepen in de bouw, laat voor een aantal beroepen verbetering zien.

Het gebruik van draagbaar klimmaterieel, zoals ladders en rolsteigers, op bouwplaatsen is regelmatig oorzaak van ongevallen. In het voorjaar van 2014 is hierop geïnspecteerd op binnenstedelijke bouwlocaties. Bij deze inspectieactie is eveneens een monitoronderzoek en effectmeting uitgevoerd. Voor diverse branches zijn de inspectie- en monitorresultaten concreet aanleiding geweest om daarop gericht in actie te komen en plannen uit te werken 

Net als in 2013 zijn in 2014 inspecties verricht naar blootstelling aan het kankerverwekkende kwartsstof, dat in veel bouwmaterialen aanwezig is. Bij veel alledaagse bewerkingen zoals boren, zagen, slijpen, frezen e.d. wordt nu significant meer gebruik gemaakt van adequate apparatuur met (stof-)afzuiging of waternevel aan de bron. De doelstelling van de inspectie om daarmee een gedragsverandering in gang te zetten lijkt daarmee te zijn geslaagd. Saillant punt: door dit specifieke inspectieproject met handhaving bleken binnen de kortste keren de winkelschappen bij de handelaren met de goede behandelapparatuur uitverkocht.

Bron:  Arboportaalbouw.nl