Informatie voor bedrijven over gebruik straalmiddel Eurogrit

Mogelijk 140 bedrijven hebben gewerkt met het straalmiddel Eurogrit, waarin asbestvezels zijn aangetroffen. Het straalmiddel is geleverd door het bedrijf Eurogrit BV uit Dordrecht. Straalgrit wordt gebruikt om roest te verwijderen c.q. te voorkomen. De kans bestaat dat werknemers zijn blootgesteld aan asbest. In ieder geval kan er sprake zijn van  onzekerheid.

De Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport en de Omgevingsdiensten werken samen om de problematiek goed in kaart te brengen en maatregelen te nemen. Deze informatie van de Inspectie SZW is specifiek voor de bedrijven die hebben gewerkt met dit straalgrit of het straalgrit op de bedrijfslocatie hebben opgeslagen.

Wat zijn de belangrijkste zaken die deze bedrijven nu moeten doen;

 1. Alle straalwerkzaamheden met het product Eurogrit moeten direct gestopt worden als dit nog niet is gebeurd.
 2. Alle 140 bedrijven die mogelijk met het product Eurogrit hebben gewerkt hebben een brief van de Inspectie SZW ontvangen. Hierin wordt gevraagd om binnen 2 werkdagen alle werklocaties door te geven waar met het product gewerkt is.
 3. De bedrijven moeten mogelijke plekken van blootstelling én mogelijk blootgestelde werknemers in kaart  brengen. Dat geldt niet alleen voor werknemers van straalbedrijven, maar ook voor werknemers van de bedrijven waar gestraald is.
 4. De arbeidsplaats en/of het mogelijke verspreidingsgebied moet gezien worden als een locatie waar asbest daadwerkelijk aanwezig is of is vrijgekomen. Dit tot het tegendeel is aangetoond.
 5. Het verspreidingsgebied moet dan worden afgezet en/of de ruimte waarbinnen met het grit is gewerkt moet worden afgeschermd/afgesloten onder de vermelding dat daar gevaar voor blootstelling aan asbest aanwezig is.
 6. Conform artikel 4.54a Arbeidsomstandighedenbesluit moet vervolgens worden overgegaan tot het inventariseren van de vermeende besmetting (aard en omvang bepalen) en moet de risicoklasse worden bepaald. Dit moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde asbestinventarisatie-instelling, zie ascert.nl.
 7. Voor zover uit de inventarisatie blijkt dat asbest is aangetroffen, moet men dit asbest conform de regelgeving (conform de risicoklasse) laten verwijderen. Zo nodig –dat wil zeggen als de verwijdering op basis van het inventarisatierapport in risicoklasse 2 of 2A valt– door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf: ascert.nl.
 8. Straalmiddel verontreinigd met asbest  is een afvalstof geworden.
 9. Als werkgever dient u uw verantwoordelijkheid te nemen om uw werknemers zorgvuldig te informeren over wat er gevonden is en indien nodig nazorg verlenen. Uw bedrijfsarts kan u verder informeren.
 10. De Inspectie SZW heeft opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar blootstellingsrisico’s voor werknemers in verschillende scenario’s. De resultaten van dit onderzoek zullen openbaar worden gemaakt.
 11. Als werknemers zijn blootgesteld aan asbest dan moet dit opgenomen worden in het personeelsdossier van de betreffende werknemers.

Bron: Inspectie SZW