‘Goed materieel is ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers’

Is certificering van materieel alleen een zaak van opdrachtnemers? Zeker niet. De opdrachtgever heeft daar een belangrijke rol in. Sterker nog, een verplichting. Maar die vindt zijn grondslag in iets heel basaals: veilig werken en rekening houden met het milieu. En dat is iets dat we allemaal nastreven, toch?

30 december 2018 klinkt ver weg, maar dat is het natuurlijk niet. Vooral niet als het om drijvende werktuigen gaat die gecertificeerd moeten worden. Toch is dat de datum waarop er in Nederland geen enkel drijvend werktuig meer mag worden ingezet zonder certificaat van onderzoek. Je mag dus als waterbouwer simpelweg je werk niet meer uitvoeren als je niet in het bezit bent van die certificaten. Certificering zou daarom logischerwijs hoog op de agenda moeten staan bij waterbouwers en opdrachtgevers.

Urgentie

Bij de Vereniging van Waterbouwers merken we dat die urgentie te weinig gevoeld wordt. Dit is de reden dat wij dit nu onder de aandacht brengen van iedereen in de sector. Ook opdrachtgevers hebben hierbij hun verantwoordelijkheid. Technisch gesproken staat in de EU Aanbestedingsrichtlijn dat aanbesteders inschrijvers moeten verzoeken aan te geven of zij zich aan de verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht hebben gehouden. Werken met gecertificeerd materieel is een wezenlijk onderdeel van zowel de kant van milieuregelgeving als van veiligheidsregelgeving voor de medewerkers.

Investeringen

Zoals zo vaak in het (bedrijfs)leven moeten we het met elkaar zien te doen. Natuurlijk is het de taak van de waterbouwer om kwalitatief goed, veilig en duurzaam materieel in te zetten in de opdrachten die hem gegund zijn. Daar ligt dan ook de voornaamste verantwoordelijkheid wat betreft certificering. Om te kunnen voldoen aan de verplichting is de waterbouwer volop bezig met de inventarisatie van zijn materieel en de daarbij behorende afwegingen. Voldoen de werktuigen aan de eisen van het certificaat? Moet er geïnvesteerd worden en zo ja, in onderhoud of in nieuw te bouwen materieel? Ook u als opdrachtgever kunt hierin een belangrijke rol vervullen.

Minimumeis in de aanbesteding

Dit kan door de juiste vraag te stellen in de aanbesteding en door opdrachten te gunnen aan opdrachtnemers die hun werkzaamheden kunnen uitvoeren met gecertificeerd materieel, of kunnen aantonen dat zij aandacht besteden aan de aankomende certificeringsplicht. Dit kan door een minimumeis op te nemen in de aanbestedingsstukken, zoals bijvoorbeeld:

“Inschrijver zal bij de uitvoering alleen materieel inzetten dat voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving, waaronder de verplichting tot het beschikken over een Certificaat van Onderzoek (CvO) voor door de wet aangewezen vaartuigen en drijvende werktuigen.”

Laten we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen en erop toezien dat veiligheids- en milieueisen zo goed mogelijk geborgd worden in waterbouwwerken. Wij beschouwen dat niet alleen als een gedeelde verantwoordelijkheid, maar juist als een gezamenlijk doel om veilig en duurzaam uitvoering van werken mogelijk te maken.

Dit artikel is geschreven door Fay van Dongen & Chantal Schillemans, Vereniging van Waterbouwers.

Bron: Arbouw.nl