Coördinator-uitvoeringsfase spil veilig werken

Het gaat nog niet goed genoeg met de veiligheid op de bouwplaatsen. Het spreekwoord ‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’ gaat er wel erg letterlijk op.

Alle partijen, de ‘houthakker’ én de opdrachtgever en zijn ontwerpteam, zijn verantwoordelijk voor de rondvliegende splinters. Hopelijk leidt de speciale rol van de coördinator-uitvoeringsfase tot minder ongevallen en gezonder werk.

Coördinator zorgt voor ‘bruikbare houtblokken’

Bij de houthakker (het uitvoerend bouwbedrijf) is een speciale rol weggelegd voor de coördinator. Iedereen die een rol speelt in het bouwproces heeft direct of indirect invloed op de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Dit geldt niet alleen tijdens het ontwerp, maar ook tijdens het realiseren, het gebruik, het onderhoud en bij de sloop van het bouwwerk. Om in de gebruikte beeldspraak te blijven: de coördinator-uitvoeringsfase moet ervoor zorgen dat de te hakken houtblokken bruikbaar zijn en de juiste afmetingen hebben.

Verantwoordelijkheid coördinator aangescherpt

Op 1 januari 2017 is het Arbobesluit (hoofdstuk 2, afdeling 5) iets aangepast en is de verantwoordelijkheid van de coördinator scherper vastgelegd. Het gaat niet meer alleen over coördineren. De wetstekst is minder vrijblijvend geworden en stelt eisen aan het resultaat van de inspanningen. Daarmee wordt het mogelijk nog lastiger om de rol van coördinator te scheiden van die van leidinggevende. De in het Arbobesluit genoemde uitvoerende partij is het bouwbedrijf dat de coördinatie krijgt toebedeeld. Dit bedrijf stelt een coördinator aan voor de uitvoeringsfase.

Meer weten start in het najaar 2017 met een (eventuele) gecombineerde opleiding V&G Ontwerpfase bouw en V&G Uitvoeringsfase bouw. Vraag per mail of bel 0341 – 430 848 over de voorwaarden!

Welke taken heeft de coördinator-uitvoeringsfase?

Het coördinerend bedrijf moet zorgen dat de coördinator-uitvoeringsfase zijn taken naar behoren kan vervullen en moet deze taken en bevoegdheden faciliteren. Als de coördinator zijn taken niet naar behoren kan uitvoeren, wordt de coördinerende uitvoerende partij hierop aangesproken. Om welke taken gaat het?

  • Bewerkstelligen van een doeltreffende toepassing van de maatregelen – De maatregelen moeten bijdragen aan verhoging van de veiligheid en de bescherming van de gezondheid van de werknemers en zelfstandigen.
  • Zekerstellen dat de werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd – De prestatie-eis is dat er afstemming plaatsvindt. Om die afstemming te kunnen aantonen, leggen partijen hun afspraken vast in verslagen of liever nog in het bijgewerkte, levende V&G-plan.
  • Het bewerkstelligen van voorlichting – De actuele risico-inventarisatie, bestaande uit Taak Risico Analyses (TRA’s), vormt de basis voor voorlichting en instructie. De coördinator moet bijhouden of deze TRA’s ook voor dit doel worden ingezet.
  • Alleen bevoegde personen op bouwplaatsen toelaten – De coördinator moet maatregelen nemen die voorkomen dat er onbevoegden op de bouwplaats kunnen komen.
  • Zorgen voor het bijwerken van dossier en V&G-plan – Bij het afstemmen van de werkzaamheden en het bewerkstelligen van voorlichting is het bijwerken van het V&G-plan een must.
  • Vastleggen van de coördinatiewerkzaamheden – De activiteiten van de coördinator moeten traceerbaar zijn. De coördinator-uitvoeringsfase heeft dan ook als taak de gemaakte afspraken en inspanningen vast te leggen.
  • Maatregelen nemen bij disfunctioneren – Het nemen van corrigerende maatregelen heeft vrijwel altijd consequenties voor de voortgang, de inzet van middelen of de kwaliteit. Daarom is het aan te raden de projectverantwoordelijke ook aan te wijzen als coördinator.

Partners moeten meewerken aan coördinatie

In geval van neven-aanneming moet de opdrachtgever aan al zijn contractpartners melden wie de coördinerende partij is. Van belang daarbij is dat de opdrachtgever de partners opdraagt om mee te werken aan de coördinatie. Hier horen ook afspraken bij over de consequenties van het niet navolgen van de aanwijzingen.

Bron: Arboonline.nl