Zo staat uw RI&E ervoor

Vakmedianet heeft onderzocht hoe het er bij u voorstaat met de RI&E. Hoe werkt die in uw praktijk en wat levert die op? De RI&E is tenslotte de leidraad voor uw arbobeleid en cruciaal voor de kwaliteit van de arbozorg in uw organisatie.

Bijna 500 mensen gaven gehoor aan onze oproep om een korte vragenlijst in te vullen: veel dank! Hier volgt een beknopte impressie van de resultaten. Tijdens de Praktijkdag RI&E op 16 november gaan we uitgebreid in op de resultaten van het onderzoek.

Hoe vaak doet u het?

De RI&E is geen statisch geheel. Dat onderkent u, blijkt uit het feit dat meer dan een derde (37%) van u aangaf maandelijks met de RI&E bezig te zijn. Dik een kwart (28%) doet dat zelfs wekelijks. Daarvoor maakt u bijna net zo vaak wel gebruik van een kant-en-klaar instrument (42%) als niet (45%). De overige respondenten geven aan niet precies te weten welk instrument aan de basis van hun RI&E ligt.

Hoe pakt u het aan?

Welke problemen ervaart u bij het optimaal organiseren van de RI&E in uw organisatie of bedrijf? Geld blijkt niet het voornaamste probleem: nog geen 10 procent kampt met onvoldoende budget. Onvoldoende draagvlak is voor 22 procent een probleem. Maar het allerlastigst vindt u de verdeling van taken en verantwoordelijkheden: 42 procent van u geeft aan hiermee te worstelen. Bijna de helft van u (46%) zegt er geen problemen mee te hebben u te beperken tot uw adviesrol en niet betrokken te raken bij beslissingen over te nemen acties of de uitvoering daarvan. Net iets minder (42%) zegt dit juist wel lastig te vinden.

Wat staat er (niet) in?

Waar besteedt u zoal aandacht aan in de RI&E? Nieuwe risico’s zoals die rond terrorismedreiging, informatietechnologie en dergelijke komt bij bijna de helft van u (48%) nog onvoldoende aan bod. Toch zegt 36 procent dat hun RI&E daar wel oog voor heeft. Een verdiepende RI&E op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting ontbreekt bij 44 procent, 39 procent van u heeft die wel in huis. Hardere risico’s als gevaarlijke stoffen krijgen duidelijk meer aandacht: 61 procent van u geeft aan dat uw RI&E waakt over de gezondheid van werknemers die daarmee te maken hebben bij hun werk.

Trekt u het nog een beetje?

Werkplezier is van onschatbare waarde voor de duurzame inzetbaarheid van mensen. Op het vlak van duurzame inzetbaarheid heeft de RI&E bij 45 procent van u nog vaak onvoldoende betekenis. Toch geeft ook dik een derde van u (37%) aan dat daar wel voldoende aandacht voor is. Opmerkelijk: 48 procent van u is van mening dat zijn werkplezier substantieel zou toenemen door betere metingen op het gebied van binnenklimaat en geluid. Bij iets minder van u (44%) loopt dit dan weer niet zo’n vaart of worden die metingen wellicht al vaker of op een kwalitatief hoger niveau uitgevoerd.

Is alles onder controle?

Wij vroegen u of u weet met welke restrisico uw organisatie of bedrijf te maken heeft. Het merendeel van u (63%) geeft aan dit prima te weten. Nee, geen idee, zegt 16 procent. En toch nog een vijfde van u (21%) geeft toe niet precies te weten wat de restrisico’s zijn.

In het plan van aanpak geeft u aan hoe u de geconstateerde risico’s wilt gaan oplossen en wanneer dat klaar moet zijn. Werkt u nog aan openstaande acties in uw plan van aanpak, wilden we weten. Welnu, dat doet u. Maar liefst 82 procent geeft toe dat er nog losse eindjes zijn bij de probleemoplossing. Bij een sterke minderheid (12%) is alles voor de bakker, 6 procent weet niet wat de stand van zaken daarbij is.

Vraag aan:  whitepaper RI&E: plan van aanpak

Bron: Arboonline.nl