Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

De “Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)” zal negen maanden na publicatie in werking treden. ‘Deze termijn is bedoeld om werkgevers en intermediairs voldoende tijd te geven om een werkwijze voor werving en selectie waarmee discriminatie wordt voorkomen op schrift te stellen en voor te leggen aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging’, aldus Van ’t Wout. Hij acht een termijn van negen maanden daarvoor ruim genoeg.

PSA

‘Discriminatie in de werksituatie kan stress teweegbrengen’, stelt de staatssecretaris in de Memorie van Toelichting. ‘Daarom moeten werkgevers de risico’s hierop in kaart brengen en maatregelen nemen om dergelijke psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen (artikel 1, derde lid, onderdeel e, van de Arbowet). Daar komt bij dat ook intern opengestelde vacatures onder de reikwijdte van de wet komen te vallen en dat ook zittende werknemers, waarvoor de zorgplicht van de werkgever reeds geldt, zich kunnen aanbieden voor vacatures die direct extern opengesteld zijn.’

Aangezien werving veelal vooraf gaat aan het ontstaan van een werkgever-werknemer relatie heeft de wetgever ervoor gekozen om voor arbeidsmarktdiscriminatie bij werving en selectie een apart hoofdstuk op te nemen in de Arbowet om de verantwoordelijkheid van de werkgever in dit specifieke geval te regelen.

Download ‘Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ Kamerstuk: Voorstel van wet

Bron: Rijksoverheid.nl