Wetgeving valgevaar? Discussie gesloten

Geen idee of u wel eens van internetconsultatie heeft gehoord. Via dit middel kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties wetsvoorstellen in een vroeg stadium inzien en desgewenst voorzien van commentaar. Met als doel de transparantie en de kwaliteit van de wetgeving te vergroten en te verbeteren.

Door het verzamelen van reacties en commentaar wil het kabinet beter gebruik maken van kennis die in de samenleving beschikbaar is. En als de betrokkenen vroegtijdig meepraten, leidt dat volgens het kabinet mogelijk tot wetgeving die nog beter uit te voeren en te handhaven is. Een mooi streven, ook wel burgerparticipatie genoemd. Elke burger kan via een RSS-feed gratis gebruik maken van deze dienst.

Zie hiervoor ons eerder verschenen nieuwsbericht Inspraakreactie op een voorgenomen wetswijziging Arbeidsomstandighedenbesluit

Meepraten over wetgeving: wijziging Arbobesluit

Tot zover de inleiding, nu de inhoud. Tussen 5 juli en 2 augustus 2018 was er een consultatieronde met als titel: ‘Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enkele Warenwetbesluiten’, een zogenoemde verzamelwet. Doelgroepen van dit concept waren werkgevers, werknemers en arboprofessionals en hun organisaties.
Het betrof enkele wijzigingen in wetgeving: het Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016, het Warenwetbesluit Liften en het Warenwetbesluit Machines. Maar het begon met zo’n 30 wijzigingsvoorstellen voor het Arbobesluit. Los van enkele tekstuele aanpassingen, sprong de voorgestelde wijziging van artikel 3.16 van dit besluit het meest in het oog. Dit gaat over het voorkomen van valgevaar.

Voorstel tot schrappen normwaarde valgevaar en hekken

De bepaling luidt nu, dat er in ieder geval sprake is van valgevaar bij een hoogte van 2.50 meter of meer. Volgens de staatssecretaris van SZW wordt dit in de praktijk nog weleens uitgelegd als een grenswaarde, waarboven pas maatregelen tegen valgevaar nodig zijn. Maar dat is – zo lezen we in de toelichting – niet juist. En daarom wordt de bepaling geschrapt.

Of maatregelen nodig zijn om het valgevaar te voorkomen, moet men volgens het nieuwe wetsartikel bepalen ongeacht de hoogte. Dus niet alleen bij werken op of boven 2.50 meter. Ook de “doelmatige” hoogte van hekwerken en leuningen die volgens art. 3.16 Arbobesluit nu minimaal 1 meter moet bedragen, is in dit conceptvoorstel vervallen. Dat suggereerde, volgens staatssecretaris SZW Van Ark, ten onrechte dat het voldoen aan de grenswaarde voldoende was.

Leidt vervallen normwaarde tot minder misverstanden?

Op het voorstel kwamen 15 reacties binnen. Daarvan gingen 14 commentaren en adviezen over andere onderwerpen uit deze verzamelwet. Op de voorgestelde wijziging van artikel 3.16 Arbobesluit kwam slechts één reactie. Die kwam van Ronald Meijer, directeur van Copla, Opleiding en Training.

Meijer verwacht niet dat het vervallen van de normwaarde van 2,5 meter tot minder misverstanden zal leiden. Hetzelfde geldt voor het schrappen van de verwijzing naar risicoverhogende omstandigheden en openingen in vloeren. Verder vindt hij dat de huidige formulering “Er is in elk geval sprake van valgevaar […]” overduidelijk aangeeft dat ook bij kleinere hoogteverschillen en andere situaties dan genoemd, maatregelen noodzakelijk zijn.

Minimale reactie veiligheidswereld zorgwekkend

Ik kan daaraan toevoegen dat dit ook overduidelijk uit de rechtspraak blijkt. De internetconsultatie is inmiddels gesloten. We wachten de uitkomst in spanning af. Maar het is wel zorgwekkend dat er vanuit de veiligheidswereld zo minimaal is geregeerd op een dergelijk voorstel tot wijziging van de wetgeving. Zeker omdat vallen van hoogte als ongevalsoorzaak nog steeds op de eerste plaats staat.

Bron: Arboonline.nl / Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl