Veiligheid Voorop ontwikkelt Curriculum Procesveiligheid

Een veilige en gezonde werk- en leefomgeving is een topprioriteit voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Op initiatief van de branches in de chemieketen is daarom het programma Veiligheid Voorop ontwikkeld. 

De uitvoering van het Veiligheid Voorop programma wordt ondersteund door het afsluiten van Safety Deals, waarbij de branches, bedrijven en overheid gezamenlijk investeren in de verdere verbetering van veiligheid in de chemieketen.

Een van de Safety Deals die uitgevoerd wordt door Veiligheid Voorop betreft het ontwikkelen van een curriculum Procesveiligheid voor reguliere HBO studenten Chemische (proces) technologie en eventueel andere relevante studies.

Concrete aanleiding voor dit project is een inventarisatie door de VNCI en Domein Applied Science (DAS) waaruit is gebleken dat proces-veiligheid niet of nauwelijks aan bod komt binnen het reguliere (chemisch)technisch HBO onderwijs. Procesveiligheid is een belangrijk aandachtsgebied voor HBO studenten die in de procesindustrie aan de slag gaan.
Elke medewerker in de sector, ongeacht of hij of zij direct betrokken is bij veiligheid, dient veiligheid in zijn basis opleidingspakket te hebben. Een sterke veiligheidscultuur in bedrijven is daar in hoge mate mee gediend. Ook de overheid (inspectiediensten, vergunningverleners) is als afnemer van afgestudeerden en betrokkenen bij de industrie belanghebbende bij voldoende kennis en bewustzijn met betrekking tot veiligheid.

Het vooronderzoek is in november 2015 afgerond en gerapporteerd. Op basis van de conclusies in het eindrapport van het vooronderzoek en het positieve advies van de begeleidingscommissie heeft Veiligheid Voorop de go-beslissing genomen voor de ontwikkeling van het curriculum (proces)veiligheid binnen de reguliere HBO opleiding Chemische Technologie.

In de begeleidingscommissie waren vertegenwoordigers van het Ministerie I&M, VNCI, Deltalinqs, DAS en Veiligheid Voorop vertegenwoordigd.

De ontwikkeling van het curriculum vindt plaats in goed overleg met betrokken partijen zoals scholen, bedrijven en overheid en zal naar verwachting in de loop van 2016 afgerond zijn.

Download hier het eindrapport van het vooronderzoek

Bron: Veiligheid Voorop