Sneller een arbo-boete en die pakt ook hoger uit

De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is per 23 juli 2019 gewijzigd naar aanleiding van jurisprudentie van de Raad van State. Dit betekent een scherpere beoordeling van overtredingen op de Arbowet en daarnaast hogere arbo-boetes.

In februari 2019 ging er al een brief van staatssecretaris Van Ark van SZW naar de Tweede Kamer. Die brief was een reactie op de Arbobalans 2018 van TNO. In dat TNO-rapport zag Van Ark aanleiding tot aanpassing van het arbobeleid. De Inspectie SZW moest de bevoegdheid krijgen eerder boetes uit te delen bij geconstateerde tekortkomingen in naleving van de Arbowet. En die arbo-boetes moesten bovendien omhoog.

Arbeidsongevallen: kijken naar ernst en duur letsel

Arbeidsongevallen zijn een toenemend en urgent probleem, schreef de inspectie SZW al in haar laatste jaarverslag. De cijfers onderbouwen dit: tussen 50 en 70 slachtoffers van arbeidsongevallen en dik 4.000 (ex)medewerkers met een beroepsziekte.

De recente wijziging van de beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving houdt in dat de Inspectie SZW bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en ziekenhuisopname voor de hoogte van de boete meer kijkt naar de ernst en de duur van het letsel en de duur van de ziekenhuisopname. Daarbij gaat zij uit van het letsel en/of de ziekenhuisopname zoals die in het boeterapport staan.

Niet voldoen aan RI&E-plicht: eerder hogere boetes

Voor goed arbobeleid is het nodig dat werkgevers een overzicht opstellen van alle risico’s die in het bedrijf kunnen voorkomen, de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In een plan van aanpak geven zij vervolgens aan welke maatregelen zij nemen tegen die risico’s op de werkvloer en binnen welke termijn. Met de RI&E en het plan van aanpak kunnen zij de kans op gezondheidsklachten en ongevallen door werk zo klein mogelijk houden.

Uit het onderzoek Arbo in bedrijf 2018 van de Inspectie SZW blijkt dat in 2016 slechts 49 procent van de werkgevers beschikte over een RI&E. En maar 30 procent van de bedrijven heeft een RI&E waarin zij ook echt alle belangrijke risico’s hebben geïnventariseerd. Omdat zo veel bedrijven achterblijven wordt nu de beleidsregel aangepast. En die niet alleen, ook de bijlage van de beleidsregel (de tarieflijst) verandert. Daarmee gaan de arbo-boetes omhoog. Een aanscherping van het sanctiebeleid dus voor werkgevers die niet voldoen aan de verplichtingen rondom de RI&E.

Aangescherpt sanctiebeleid, dit zijn de nieuwe arbo-boetes

  • Leeft de werkgever de verplichtingen rondom de RI&E onvoldoende na? De arbo-boete hiervoor is verhoogd van categorie 4 naar categorie 5. Daarmee kan de boete oplopen tot 4.500 euro, waar dit eerste 3.000 euro was.
  • Heeft de werkgever geen RI&E? Dit geldt nu als een overtreding met directe boete. De arbo-boete voor deze overtreding is verhoogd van categorie 2 naar categorie 4. Daarmee kan de boete oplopen tot 3.000 euro, waar het normbedrag eerst 750 euro bedroeg.
  • Heeft de werkgever geen plan van aanpak? Ook dit geldt nu als een overtreding met directe boete. De arbo-boete voor deze overtreding is verhoogd van categorie 2 naar categorie 4. Daarmee kan ook deze boete oplopen tot 3.000 euro, waar het normbedrag eerst 750 euro bedroeg.
  • Heeft de werkgever geen RI&E én geen plan van aanpak? De Inspectie ziet dit als één overtreding: geen RI&E.
  • Schiet de werkgever op een andere manier tekort bij de RI&E en/of het plan van aanpak? De arbo-boete voor deze overtreding is verhoogd van categorie 2 naar categorie 3. Het normbedrag stijgt daarmee van 750 naar 1.500 euro.
  • De boete voor slechte naleving van de RI&E bij werken met gevaarlijke stoffen wordt ook een categorie hoger beboet. Wel zal de inspecteur eerst een waarschuwing uitdelen of een aanwijzing geven.

Bron: Arboonline.nl