SER vraagt aandacht voor belang preventie

Preventie voor gezondheid van werknemers blijft erg belangrijk. Dat vindt de Sociaal-Economische Raad ook. De SER heeft informateur Zalm met een brief gewezen op het grote belang van preventie. De Raad waarschuwt onder meer voor de verwachte toename van het aantal chronisch zieke werkenden. Oorzaken: de stijgende levensverwachting en het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd.

Langer gezond doorwerken met preventie

Met de brief aan Zalm wil de SER het toekomstige kabinet alvast wijzen op het belang van preventie voor gezondheid. De SER bracht vorig jaar al een advies uit over de problematiek rondom de toename van chronisch zieken op de werkvloer. Door consequent te werken aan preventie kunnen werknemers langer gezond doorwerken en is verdere toename van psychische en fysieke arbeidsbelasting te voorkomen. Dat is een zaak van werkgever en werknemer, maar ook van de overheid.

Nieuwe Arbowet legt basis voor preventie

Gericht beleid van werkgevers voor het vergroten van duurzame inzetbaarheid is dus nodig. Het liefst moet dit onderdeel uitmaken van een breder beleid gericht op de preventie van uitval. Door aandacht te besteden aan de verschillen in belastbaarheid tussen beroepen is te voorkomen dat werknemers door hun werk ziek(er) worden. De nieuwe Arbowet vormt daarvoor de basis. Die beoogt de betrokkenheid te vergroten van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening en preventie. Ook de bedrijfsarts krijgt daarin nadrukkelijker een rol.

Bron: Arbooline.nl