Risicogestuurd risico’s te lijf

Naast zorg voor optimale arbeidsomstandigheden hebben organisaties nog andere doelstellingen: winstgevendheid, patiëntveiligheid, klanttevredenheid. Risicogestuurd werken helpt de arboprofessional om een werkbare combinatie te maken.

Want door terug te gaan naar de essentie helpt risicogestuurd werken de arboprofessional effectief om te gaan met arborisico’s in relatie tot die andere belangrijke organisatiedoelstellingen.

RI&E
Volgens de Arbowet moet elke organisatie periodiek een risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren, de bekende RI&E. De frequentie hiervan is niet wettelijk voorgeschreven en afhankelijk van de aard van de activiteiten, de in kaart gebrachte risico’s en veranderingen in werkmethoden en omstandigheden. Hier sluipt het begrip risicoperceptie en de daaruit volgende risicohouding de organisatie binnen. Want wie bepaalt op welke gronden, hoe vaak en tot op welk detailniveau de RI&E wordt uitgevoerd?

Risicogestuurde benadering
Al deze beslissingen, samen met die over bijkomende kosten en eventuele aanvullende maatregelen, zijn teveel voor de arboprofessional om alleen te nemen. Hierbij kan een integrale risicogestuurde benadering helpen. Zo kun je samen met collega’s met andere verantwoordelijkheden in de organisatie tot aanvaardbare oplossingen komen. Want arborisico’s zijn immers op allerlei manieren gerelateerd aan andere risico’s binnen een organisatie.

Zes risicostappen
Risicomanagement is een beladen begrip. Er wordt vaak (te) ingewikkeld over gedaan en het levert (te) lange lijsten met risico’s op waar we niet echt mee aan de slag gaan. Hier kan risicogestuurd werken helpen. Want risicogestuurd werken is niets anders dan zes generieke risicoprocesstappen toepassen op bestaande werkprocessen, die zo risicogestuurd worden. Deze stappen sluiten naadloos aan op de RI&E. Maar risicogestuurd werken gaat veel verder dan louter de arborisico’s. Het is een integrale benadering voor alle aan elkaar gerelateerde risico’s die de doelen van een organisatie bedreigen.

Accenten verleggen
Het gangbare risicomanagement legt de nadruk op systemen, planning, controle en beheersbaarheid. Risicogestuurd werken legt juist meer nadruk op mens, cultuur, flexibiliteit, leren en aanpassingsvermogen. Het is niet zozeer een kwestie van óf het een óf het ander, maar vooral van wat minder accent leggen op elementen van het conventionele risicomanagement en wat meer op die van risicogestuurd werken. De crux zit in het (h)erkennen dat arborisico’s onlosmakelijk zijn verbonden met andere organisatierisico’s en alleen in samenhang zijn aan te pakken. De arboprofessional kan daar zijn voordeel mee doen om gezondheid, welzijn en werkplezier voor iedereen in de organisatie maximaal mogelijk te maken.

Bron: arboonline.nl