Regeling invoering wettelijke grenswaarde dieselmotoremissie gaat 1 juli in

Regeling tot wijziging van Bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de invoering van een wettelijke grenswaarde voor dieselmotoremissie is gepubliceerd in Staatscourant 2020, 30304. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2020.

Met de wijziging is een wettelijke grenswaarde toegevoegd voor dieselmotoremissie (DME). In de toelichting schrijft staatssecretaris Van Ark (SZW) dat DME al is opgenomen in de SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen. Dit betekent dat de invoering van de nieuwe wettelijke grenswaarde voor DME (10 µg EC/m3) alleen van belang is voor bedrijven de blootstelling aan DME nog niet hebben beperkt tot een niveau dat lager is dan de nieuwe wettelijke grenswaarde.

Maatregelen

Bedrijven waar blootstelling aan DME mogelijk is moeten de blootstelling al zo laag mogelijk houden als technisch uitvoerbaar is. Bedrijven moeten alle maatregelen nemen die ze kunnen nemen, mits deze technisch uitvoerbaar zijn, aldus Van Ark. Ze verwacht dat het totaal aantal bedrijven waarvoor er nalevingskosten zullen zijn, beperkt is. Bedrijven die nog niet tot een blootstelling kunnen komen onder de nieuwe wettelijke grenswaarde, zullen een plan van aanpak moeten opstellen met een stappenplan in de tijd. In dit stappenplan moet het bedrijf aangeven hoe en op welke termijn het aan de nieuwe wettelijke grenswaarde kan voldoen. In het plan van aanpak moet het bedrijf uitleggen en beargumenteren:

  • Welke technische maatregelen ingevoerd zullen worden.
  • Waarom noodzakelijke maatregelen nu om technisch redenen nog niet genomen kunnen worden.
  • Wanneer dat wel het geval zal zijn.
  • Op welke wijze de werknemers in de tussentijd adequaat zullen worden beschermd.

EU-Richtlijn

Binnen Europa zijn lidstaten op basis van Richtlijn (EU) 2019/130 verplicht uiterlijk 21 februari 2023 een wettelijke grenswaarde voor DME (van 0,05 mg/m3 ) in te voeren (en voor de mijn- en tunnelbouw per 21 februari 2026). Van Ark geeft aan dat Nederland daarop vooruitloopt met de invoering van een wettelijke grenswaarde voor DME van 0,01 mg/m3 per 1 juli. Nederland kiest daarmee voor striktere bescherming van werknemers ten opzichte van de bescherming die Richtlijn (EU) 2019/130 biedt, aldus de staatssecretaris.

Bron: Sdu HSE