NVvA vraagt aandacht voor preventie beroepsziekten

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) heeft het Actieplan Voorkomen van Beroepsziekten overhandigd aan de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken. De NVvA vraagt hiermee om aandacht voor het aantal slachtoffers van beroepsziekten in Nederland. Want dit blijft onveranderd hoog.

De NVvA gaat zich actief inzetten om het aantal beroepsziekten te verminderen. Dit wil zij doen samen met andere betrokken partijen als werkenden, bedrijven, (bedrijfs)artsen en sociale partners. De vereniging vraagt daarvoor steun aan de Vaste Kamercommissie. Daarom verzoekt zij de commissie om bij het komende overleg met de staatssecretaris te pleiten voor meer toezicht op de naleving van regelgeving over preventie.

Het actieplan speelt in op het programma Werken met Gezond Verstand = Veilig Werken met (Gevaarlijke) Stoffen. Dit is het meerjarenprogramma van het ministerie van SZW dat zich richt op de preventie van beroepsziekten.

Aantal slachtoffers beroepsziekten Nederland onveranderd hoog

De kwesties rond chroom-6 bij Defensie of PFOA bij Dupont Dordrecht illustreren het belang van preventie. Cijfers laten zien dat het aantal slachtoffers van beroepsziekten in Nederland onveranderd hoog is. Zeker afgezet tegen de dalende trend van bedrijfsongevallen in de laatste twintig jaar. Bij veel bedrijven ontbreekt het aan kennis over preventie. Wat cijfers op een rij maken dit duidelijk:

  • Ieder jaar worden circa 17.000 mensen ziek door hun werk.
  • Ieder jaar overlijden circa 4.100 mensen aan een beroepsziekte.
  • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is de grootste oorzaak van beroepsziekten.
  • Ongezonde arbeidsomstandigheden dragen voor 5 procent bij aan de ziektelast. Ze staan daarmee boven ongezond eten, te weinig bewegen en weinig lichamelijke activiteit.

NVvA onderneemt op vier punten activiteiten rond preventie

De NVvA pleit ervoor om de uitbreiding van de inspectiecapaciteit bij de Inspectie SZW te gebruiken voor beter toezicht op regelgeving. Daarnaast gaat de NVvA op vier punten met preventie aan de slag: 1) bewustwording en kennis bij werknemers, 2) bewustwording en kennis bij werkgevers, 3) herkennen van beroepsziekten en 4) borging op de lange termijn. Daarbij roept de vereniging alle partijen die daaraan willen meedoen op om samen te werken.

Persoonlijk en maatschappelijk belang van beroepsziekten

Het belang van preventie staat buiten kijf. Ten eerste hebben beroepsziekten een grote impact op de betrokkenen. Omdat een beroepsziekte kan leiden tot baanverlies en inkomensterugval. Ten tweede spelen beroepsziekten, of de preventie ervan, een belangrijke rol op maatschappelijk niveau. Want om langer te kunnen doorwerken moeten we immers ook langer gezond blijven.

Het belang van preventie mag duidelijk zijn. Een beroepsziekte heeft voor de betrokkenen een grote impact en kan leiden tot baanverlies en inkomensterugval. Maar ook gelet op maatschappelijk niveau. Als we langer moeten doorwerken moeten we ook langer gezond blijven om dat werk te kunnen doen.

Het actieplan speelt in op het programma Werken met Gezond Verstand = Veilig Werken met (gevaarlijke) stoffen. Dit is het meerjarenprogramma van het Ministerie van SZW dat zich richt op preventie van beroepsziekten.

Meer informatie

Meer over het plan vindt u op www.arbeidshygiene.nl/nvva-webversie.pdf

Bron: NVvA, Arbooline.nl