Nu ook Regeling Risico’s Zware Ongevallen

De Regeling Risico’s Zware Ongevallen (RRZO) is bekend gemaakt. De RRZO bevat voorschriften ter uitwerking van het Brzo 2015 .

De regeling is op 4 maart 2016 in werking getreden. De Brzo 2015 is in juli 2015 van kracht geworden en vervangt sinds die tijd het Brzo 1999. Het besluit is de Nederlandse uitwerking van de Seveso-III richtlijn.

Hoog- en laagdrempelig
Met de Brzo 2015 is er een indeling gekomen van de Brzo-bedrijven in hoog- en laagdrempelige inrichtingen. In Nederland werken ongeveer vierhonderd bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Om die reden moeten zij specifieke maatregelen nemen om de risico’s van zware ongevallen te beperken. Of een bedrijf het etiket hoog- of laagdrempelige inrichting heeft gekregen, hangt af van de hoeveelheid en categorie-indeling van de gevaarlijke stoffen waarmee het werkt.

Veiligheidsrapport
Vallen bedrijven onder de hoogdrempelige inrichtingen, dan zijn zij verplicht om een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten ze aantonen dat zij de juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten deze maatregelen ook nemen. Het verschil is dat zij dit niet hoeven aan te tonen in een veiligheidsrapport. In beide gevallen zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor het nemen van de benodigde maatregelen.

Wat staat erin?
In de recent van kracht geworden Regeling Risico’s Zware Ongevallen staat onder andere beschreven:

  • de inhoud van het veiligheidsrapport, waaronder de wijze waarop risico’s worden geanalyseerd, beschreven en berekend
  • de wijze van indiening en de coördinatie door het bevoegd gezag bij de beoordeling van het veiligheidsrapport
  • de actuele lijst van de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen en de toegang tot relevante stofgegevens bij calamiteiten
  • de melding na een zwaar ongeval

Bekijk  HIER de volledige uitwerking van de Regeling Risico’s Zware Ongevallen.

Bron: Arboonline.nl