Nieuwe handreiking veilig recyclen afval met zeer zorgwekkende stoffen

Het RIVM heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd waarin het onderzoeksinstituut adviseert hoe afvalverwerkers de risico’s van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in afval kunnen inschatten en wanneer en hoe materialen met ZZS kunnen worden gerecycled en in welke gevallen dat niet kan.

De handreiking bestaat uit een stappenschema op basis waarvan een vergunninghouder kan afwegen of het afval veilig te recyclen is. Daarvoor moet de vergunninghouder eerst nagaan of de ZZS afgescheiden kunnen worden van de afvalstroom. Dit heeft de voorkeur van het RIVM. Als dat niet kan, is een risicoanalyse nodig van het ZZS-houdende afval voor de beoogde toepassing. De uitkomst daarvan geeft uitsluitsel of de risico’s van de aanwezige ZZS aanvaardbaar zijn of niet.

Voor afval dat zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bevat gelden extra regels op basis waarvan wordt afgewogen of het afval kan worden hergebruikt of moet worden vernietigd. Deze voorschriften maken deel uit van een nieuwe versie van het landelijke afvalbeheerplan (LAP3), dat eind 2017 is verschenen.

Bekijk dit advies voor een handreiking met afwegingskader risicoanalyse ZZS in afval op de website van het RIVM.

Bron: HSE.Sdu.nl