Meer brave brzo-bedrijven

Nog niet de helft van de gecontroleerde brzo-bedrijven werkt volledig volgens de regels. Dat blijkt uit het rapport ‘ De Staat van Veiligheid majeure risicobedrijven 2014’.

Het goede nieuws: het percentage bedrijven waar de inspecteurs geen enkele overtreding constateerden is gestegen van 36 procent in 2013 naar 47 procent in 2014.

Zware ongevallen
Het aantal zware ongevallen bij brzo-bedrijven is stabiel. In 2012 heeft Nederland vier zware ongevallen gemeld aan de Europese Commissie, in 2013 drie en in 2014 opnieuw vier. Volgens de Inspectie SZW zijn incidenten bij brzo-bedrijven dikwijls terug te voeren op gebreken van (veiligheids)management-voorzieningen, onvoldoende veiligheidsbewustzijn en een gebrek aan goede procedures.

Handhavingsstrategie
Sinds 2014 werken de toezichthouders van brzo-bedrijven met een handhavingsstrategie met bijbehorende categorie-indeling. In vijftien gevallen waren de geconstateerde overtredingen in 2014 zo ernstig dat er sprake was van directe dreiging van een zwaar ongeval (categorie 1). De betrokken bedrijven namen direct actie om het gevaar weg te nemen, maar dat laat onverlet dat de Inspectie wel direct een handhavingsprocedure in gang heeft gezet.

Lijsten
Brzo-bedrijven zijn verplicht lijsten bij te houden van de gevaarlijke stoffen die zij in huis hebben, zodat hulpdiensten weten waar zij mee te maken hebben bij een incident of calamiteit. De veiligheidsregio’s hebben vorig jaar onderzocht in hoeverre brzo-bedrijven zich daar aan houden. Van de 286 onderzochte bedrijven hadden er achttien geen stoffenlijst of was de informatie om een andere reden niet direct toegankelijk. In 29 gevallen was de informatie niet te allen tijden beschikbaar.

Bron: Arboonline.nl