Het basiscontract: zo heeft u het op 1 juli uw op orde

Per 1 juli 2018 moeten alle werkgevers beschikken over een basiscontract met een arbodienstverlener. Dan komt er een einde aan de overgangsperiode van één jaar die was afgesproken bij de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017. Wat moet er ook al weer geregeld zijn?

Op welke arbozorg kan een werknemer rekenen? Dat staat in een basiscontract. Het basiscontract stelt eisen aan de minimale arbozorg die geregeld moet zijn. Verplichte onderdelen zijn: de rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Werkgevers vullen dit eventueel aan met diensten die hun organisatie nodig heeft. Door de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 moeten alle organisaties beschikken over een basiscontract met een arbodienstverlener.

Bekijk de animatie over het Stappenplan Arbozorg, of download de handige infographic en zie direct waar jouw organisatie en/of werkgever staat: Bekijk Infographic en zie direct waar jouw organisatie en/of werkgever staat

Wat staat daarin? De werkgever moet bij een aantal taken ondersteuning hebben van een arbodienst of bedrijfsarts. Dat zijn: ziekteverzuimbegeleiding, het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het uitvoeren van het Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en de aanstellingskeuring. Daarnaast bevat het basiscontract de volgende nieuwe wettelijke verplichtingen.

Nieuwe verplichtingen basiscontract

Toegang tot bedrijfsarts
In het basiscontract moet staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een spreekuur) is geregeld.

Overleg met OR en preventiemedewerker
Het basiscontract moet omschrijven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Er moet een nauwe
samenwerking zijn tussen deze deskundigen.

Bezoek van de werkplek
De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.

Second opinion
De werknemer moet een second opinion bij een andere bedrijfsarts kunnen aanvragen als hij twijfelt aan een advies. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever. Uitvoering van de second opinion moet gebeuren conform de afspraken tussen de werkgever en de arbodienstverlener.

Klachtenprocedure
Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke klachtenprocedure hebben. Daarin staat hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kan indienen.

Melden beroepsziekten
Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.

Advisering over preventie
De advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract staan.

Basispluscontract

In het basiscontract worden minimumeisen gesteld aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Maar de mogelijkheid tot maatwerk blijft. Zo kunnen werkgevers in overleg met werknemers en de arbodienstverleners meer taken opnemen in het basispluscontract.

Met het basispluscontract kan de effectiviteit van de dienstverlening groter worden. Bijvoorbeeld door in te zetten op advisering over de leefstijl van medewerkers. En het regelen van toegang tot een vertrouwenspersoon. Ook kan het basispluscontract om financiële redenen gunstig zijn. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen op collectief niveau. Bijvoorbeeld als een verzekeraar een contract afsluit met een groep bedrijven, door cao-afspraken of door het ontwikkelen van een model voor het pluscontract door de sector of branche. Ook in het geval van een collectief contract blijft de werkgever verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen rondom het contract.

Instemming basiscontract door OR en handhaving Inspectie

De OR moet instemmen met de inhoud van het basiscontract. De Inspectie SZW zal de naleving van het basiscontract controleren en kan bij het ontbreken ervan een boete opleggen. Dit zijn de boetes die van toepassing zijn:

  • geen basiscontract: 1.500 euro
  • Basiscontract niet compleet: 750 euro
  • Afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid ontbreken: 750 euro
  • Werkwijze bedrijfsarts ontbreekt: 1.500 euro
  • Attendering werknemers op open spreekuur ontbreekt: 1.500 euro

Bron: Arbo-online