Europees inspectieproject autorisatie van start

Dit jaar start de operationele fase van het Europese inspectieproject REACH Enforcement 9. Inspectie SZW: ‘Dat betekent concreet dat we zijn begonnen met controleren of er gewerkt wordt met stoffen, waarvoor de Europese Commissie een autorisatie heeft verleend, en of deze stoffen dan wel op de juiste manier op de werkplek worden gebruikt.’

Gezamenlijk doel

Aan het Europese inspectieproject doen alle lidstaten mee. ‘In Nederland wordt REF 9 gecoördineerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ‘Hoewel de ILT en de Inspectie SZW actief zijn op andere terreinen, hebben we met REF 9 een gezamenlijk doel: het bevorderen van naleving, en dus het veiliger werken met stoffen. Door samen te werken kunnen we elkaar daarin versterken. De ILT kijkt naar het autorisatieproces. Is de autorisatie aangevraagd en is de benodigde informatie voor de gebruiker volledig? De Inspectie SZW richt haar aandacht op de arbeidsomstandigheden: worden de stoffen op de werkplek volgens de vrijgegeven gebruikersvoorwaarden toegepast?’

‘Door maatregelen te nemen zo dicht mogelijk bij de bron, wordt blootstelling aan gevaarlijke stoffen voorkómen en beperkt’

Arbeidshygiënische strategie

Volgens de arbeidshygiënische strategie in het Arbeidsomstandighedenbesluit moeten “hoog-risico”-stoffen, zoals de stoffen waarvoor een autorisatie is afgegeven, worden vervangen door een minder schadelijk alternatief. Als het goed is zijn de maatregelen in de autorisatie afgestemd op de arbeidshygiënische strategie. Die heeft als uitgangspunt het voorkómen en beperken van blootstelling aan gevaarlijke stoffen door maatregelen te nemen zo dicht mogelijk bij de bron.

Rapportage

REF 9 is vorig jaar van start gegaan en loopt tot en met eind 2022. Vorig jaar lag de nadruk op de voorbereiding van de inspecties. In 2021 vinden de daadwerkelijke nationale inspecties plaats. Het jaar 2022 staat ten slotte in het teken van de rapportage. ‘Een jaar lang rapporteren lijkt lang’, zegt Breedland. ‘Maar vergeet niet dat het hier om een Europees inspectieproject gaat. Dat betekent dat de inspectiegegevens van alle lidstaten moeten worden verzameld, geëvalueerd en beschreven. Overigens is het niet zo dat er tussentijds geen correspondentie plaatsvindt. Als bedrijven niet aan de voorwaarden voor het veilig gebruiken van stoffen voldoen, is het business as usual: dan ontvangen ze de gebruikelijke inspectiebrief.

REACH in het kort

REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen) is een Europese verordening over de productie en handel van chemische stoffen. Deze verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie. REACH richt zich op fabrikanten, importeurs, distributeurs en gebruikers van chemische stoffen. Fabrikanten of importeurs zijn onder meer verplicht om alle stoffen, waarvan per jaar minimaal 1000 kilo wordt geproduceerd of geïmporteerd, te registreren. Leveranciers moeten in het veiligheidsinformatieblad (VIB) vermelden hoe gebruikers veilig met de chemische stoffen kunnen omgaan. Verder dienen gebruikers de informatie in het meegeleverde VIB te betrekken bij hun risicobeoordeling. Voor een adequate registratie moeten zij bovendien het gebruik van de stoffen doorgeven aan de leverancier.

Meer informatie

Bron: SDU – HSE actueel