Dodelijk ongeval mede als gevolg van het niet hebben van een RI&E

Onlangs is een uitspraak gedaan over de volgende zaak:
In juni 2015 is een werknemer als gevolg van val om het leven gekomen. De werkgever wordt voor de strafrechter gedaagd en wordt veroordeeld tot een boete van 40.000 euro. De werkgever wordt o.a. verweten dat hij geen RI&E heeft gemaakt.

Het slachtoffer was op het moment van het ongeval bezig met het plaatsen van zonnepanelen op het hellend dak van een koeienstal. De werkgever wist dat het hellende dak van de koeienstal niet geschikt was om een persoon te dragen. Als beschermingsmiddel is daarom aan de werknemer een valstopapparaat ter beschikking gesteld.

De werkgever wordt o.a. verweten dat hij geen RI&E heeft gemaakt. Als gevolg daarvan heeft hij ook onvoldoende voorlichting en onderricht kunnen geven en heeft hij het verkeerde beschermingsmiddel ingezet. Zeker omdat het hier (risicovol) werk betrof dat moest worden uitgevoerd boven de 2,5 meter. In artikel 3.16 van het Arbobesluit wordt nadrukkelijk aangegeven dat bij dit soort werk de nodige veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen, daarbij moet de arbeidshygiënische strategie gevolgd worden. De werkgever heeft deze arbeidshygiënische strategie niet gevolgd en gekozen voor een individueel beschermingsmiddel (valstopapparaat) boven een collectief beschermingsmiddel (bijv. een verreiker).

In deze casus komt niet het V&G-plan uit het bouwproces aan de orde (art. 2.28 Arbobesluit), maar wordt de werkgever verweten niet een RI&E te hebben gemaakt voor de risico’s die zijn werknemers liepen tijdens de uitvoering van dit specifieke werk (art. 5 Arbowet). De strafrechter zegt het op de volgende wijze:

“De wettelijke verplichting tot het opstellen van een RI&E geeft invulling aan de algemene onderzoeksplicht die een zorgvuldig werkgever behoort te vervullen.”

Er zal dus altijd een RI&E ten grondslag moeten liggen aan het werk, zeker als dat werk de nodige veiligheidsrisico’s met zich mee brengt. Er kan dan niet volstaan worden met een algemene RI&E. Er zal gekeken moeten worden naar de specifieke omstandigheden.

Bron: www.rechtspraak.nl en www.rie.nl