BRZO: hoe zit het met de veiligheid in ons land?

Onlangs verscheen de ”Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2017″. Deze monitor is een onderdeel van het rapport ‘Staat van de Veiligheid’. En wat blijkt? Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is verder afgenomen. Wat staat er zoal in het rapport?

In 2017 waren 394 Brzo-bedrijven actief in Nederland. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2016. Bij de Brzo-bedrijven zijn in totaal 511 inspecties uitgevoerd. 383 routinematige inspecties en 128 niet-routinematige inspecties . 77% van alle inspecties werd aangekondigd naar de bedrijven, waarvan 6% ook een onaangekondigd inspectiedeel had. 23% werd niet aangekondigd. Bijna de helft van de onaangekondigde inspecties is uitgevoerd in de regio Noord-Brabant. Gaat het beter met de veiligheid in deze bedrijven?

Lichte en zware overtredingen bij Brzo bedrijven

Deze Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2017 geeft het volgende beeld. Er zijn 376  risicovolle bedrijven geïnspecteerd. Bij 45% van deze bedrijven (171) zijn geen overtredingen geconstateerd. Ten opzichte van 2016 is dit percentage gestegen. Bij 34% van de geïnspecteerde bedrijven (126) zijn uitsluitend overtredingen van de lichtste categorie geconstateerd. Dat betekent dat er bij in totaal 79% van de geïnspecteerde bedrijven geen of lichte overtredingen zijn geconstateerd. Er zijn in totaal 664 overtredingen vastgesteld. Twee daarvan zijn zware overtredingen op het gebied van arbeidsveiligheid. Bij deze zware overtredingen is door de toezichthouder direct ingegrepen en bestuurlijke stillegging ingezet. Hierdoor is het gevaar weggenomen. De zware overtredingen zijn er twee minder in vergelijking met 2016. Het totaal aantal overtredingen is iets lager ten opzichte van 2016. Lichte overtredingen vormen 75% van alle geconstateerde overtredingen. De trend van een verschuiving naar lichtere overtredingen zet zich sinds 2015 dan ook verder door. Zie ook nieuwsbericht Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2017 gepubliceerd

Onbeheersbare veiligheidssituaties

Ook waren er geen meldingen van een langdurig onbeheerste veiligheidssituatie met verhoogd risico voor werknemers en de omgeving. Het aantal bedrijven zonder overtredingen ligt tussen de 40-45 procent. Staatssecretaris Van Veldhoven concludeert dat het uitvoeren van managementinspecties de afgelopen vijf jaar min of meer op een gelijk niveau is gebleven. Dat zijn er circa 23 per honderd fte. Het aantal lekkages is de afgelopen vijf jaar afgenomen. Maar volgens de staatssecretaris blijft een algehele en eenduidige conclusie met betrekking tot de veiligheidsprestaties van Brzo-bedrijven als geheel moeilijk te geven.

Ageing bij Brzo bedrijven

Behalve naar het aantal overtredingen is ook gekeken naar ageing (veroudering van installaties). Bij 283 Brzo-inspecties is het onderwerp ageing ook beoordeeld. Dit aan de hand van de thema’s “technische integriteit van installaties” en “hoe het onderhoudsmanagement wordt ingevuld”. Daarbij zijn 72 overtredingen bij 48 Brzo-bedrijven geconstateerd. Sinds 2015 is ageing een specifiek onderdeel in het preventiebeleid.

Handhaving

Verder geeft het rapport aan welke bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten zijn ingezet in 2017. Dat zijn een stillegging, een eis, een last onder dwangsom en een waarschuwing. Het Wabo bevoegd gezag en Inspectie SZW traden het meest op als handhavend toezichthouder. Het Functioneel Parket (FP) van het Openbaar Ministerie richt zich op zaken waarin sprake is van een gebrekkige veiligheidscultuur of bewuste niet naleving. In 2017 trad het OM strafrechtelijk op in 24 zaken waarbij een bedrijf het Brzo heeft overtreden. In deze zaken werden de bedrijven verdacht van het overtreden van de zorgplichtbepaling volgens artikel 5 van het Brzo. Maar ook van onregelmatigheden met het in artikel 7 van het Brzo verplicht gestelde preventiebeleid voor zware ongevallen.

Arbeidsveiligheid

Het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo) is gebaseerd op de Europese Seveso III-richtlijn. Het doel is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Het Brzo stelt eisen op het gebied van omgevingsveiligheid, arbeidsveiligheid en de voorbereiding op de rampenbestrijding. Dit is de zevende editie van de Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven. Naast het landelijke beeld staan ook de gegevens per branche en per Brzo-regio in het rapport. En natuurlijk geeft het rapport een  toelichting op Brzo-inspecties in de praktijk.

Bekijk hier de “brzo monitor 2017 definitief 22 mei 2018”

Bron: Arbo-online.nl