Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet aangepast

Op 3 september is in de Staatscourant een wijziging gepubliceerd van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit. Deze wijziging gaat in op vier belangrijke punten: overtreding van de regels voor kinderarbeid (13-, 14- en 15-jarigen), de regels voor nachtarbeid, manier van handhaving door de Inspectie SZW en een aanpassing van het begrip ‘week’ aan het moderne spraakgebruik.

Waarom een aanpassing?

In de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit is vastgelegd op welke wijze een boete wordt vastgesteld bij overtreding van de Arbeidstijdenwet (Atw). Bij het handhaven van deze beleidsregel is in de praktijk gebleken dat er aanpassingen nodig waren om de boetes beter te laten aansluiten bij de ernst van de overtreding en de mate waarin de overtreding de persoon of partij verweten kunnen worden. Daarom is de Beleidsregel op vier punten aangepast.

De vier aanpassingen

  1. Bij beboeting een verschil maken tussen ouders/verzorgers en de werkgever.

In het geval dat een kind verboden werk doet waardoor er voor het kind een gevaarlijke situatie ontstaat, wordt er momenteel direct een boeterapport opgemaakt tegen zowel de ouders als de werkgevers. Maar omdat ouders doorgaans niet op de werkvloer aanwezig zijn, of toestemming hebben gegeven voor de risicovolle werkzaamheden (bijv. werken met een snijmachine) kan hun de overtreding in die gevallen ook niet verweten worden. Daarom is de Beleidsregel boeteoplegging nu zo aangepast dat ouders in dat geval alleen een waarschuwing opgelegd krijgen.

  1. Direct een boete op kunnen leggen als een ‘eis tot naleving’ niet wordt opgevolgd door de werkgever.

Als een werkgever het beleid met betrekking tot arbeid- en rusttijden niet naleeft, kan de Inspectie SZW een zogenaamde ‘eis tot naleving’ stellen. Als vervolgens blijkt dat de werkgever hier nog steeds niet aan voldoet, kan de Inspectie hiervoor direct een boete opleggen. Voordien kon er in dat geval alleen een waarschuwing gegeven worden.

  1. Overtreding van bepaalde regels voor nachtarbeid direct beboetbaar maken.

Met deze wijziging worden twee overtredingen die betrekking hebben op het uitvoeren van nachtarbeid direct beboetbaar. De eerste overtreding is het verrichten van meer dan 140 nachtdiensten in een periode van 52 weken. De tweede is het verrichten van 10 of meer nachtdiensten achter elkaar. Voordien kon er voor deze overtredingen alleen een waarschuwing gegeven worden. Nachtdiensten vormen een serieus risico voor de gezondheid van de werknemer en om die reden dienen de regels die dit soort diensten beperken strikt te worden nageleefd.

  1. Aanpassing van het begrip ‘week’.

Omdat de Arbeidstijdenwet (Atw) geen definitie van het begrip ‘week’ bevat, is in de Beleidsregel boeteoplegging Atw aangegeven hoe de Inspectie SZW dit begrip moet invullen bij haar inspecties. Tot voor kort baseerde zij zich daarbij op een rechterlijke uitspraak uit 1921 en verstond zij onder ‘week’ het tijdvak tussen zondag 00.00 uur en de eerstvolgende zaterdag 24.00 uur. Deze definitie sloot aan op het toenmalige spraakgebruik, maar niet langer op het huidige, dat de maandag ziet als de eerste dag van de week. Met deze wijziging wordt vastgelegd dat voor de handhaving van de Atw een week geacht wordt te beginnen in de nacht van zondag op maandag.

Meer informatie is te vinden in de Staatscourant 2019, nr. 48353.

Bron: Arboportaal / Rijksoverheid/werktijden