Arbo in Bedrijf 2016: aandacht voor preventie neemt toe maar moet nog omhoog

Preventie is de eerste stap naar veilig en gezond werken. Werkgevers zijn verplicht om preventie systematisch aan te pakken. Zij moeten de risico’s in kaart brengen in een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), een plan van aanpak opstellen om de risico’s te beheersen en zorgen voor de aanwezigheid van deskundigen, zoals preventiemedewerkers en bedrijfsartsen. Uit de monitorrapportage Arbo in Bedrijf 2016 van de Inspectie SZW blijkt dat bedrijven die de arboverplichtingen beter naleven ook significant vaker hun arbeidsrisico’s beheersen. Vooral het hebben van een RI&E met plan van aanpak en de betrokkenheid van medewerkers bij arbobeleid zijn hierbij belangrijk.

De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de arboverplichtingen. Uit de deze week gepubliceerde monitor blijkt dat bedrijven in 2016 meer aandacht besteedden aan preventie van arbeidsrisico’s. Vooral het regelmatig overleggen over arbobeleid met de werknemers, de aanwezigheid van bedrijfshulpverlening en van een preventiemedewerker scoren beter dan voorheen. Het aantal bedrijven dat beschikt over een Risico-inventarisatie en –evaluatie blijft nagenoeg gelijk, rond de 45 procent. Hiermee is de geleidelijke dalende trend in de naleving van deze bepalingen tot stilstand gekomen. Gezien het aangetoonde belang van arboverplichtingen is de Inspectie SZW echter van mening dat de aandacht voor preventie nog verder omhoog moet.

Afwijkend van de trend is het beheersen van risico’s rond machineveiligheid. Er was in 2016 bij 41% van de bedrijven sprake van machineveiligheid als arbeidsrisico. Dat risico werd minder goed beheerst dan tijdens de vorige meting: in 2016 beheerste 25% van de bedrijven waar met machines gewerkt wordt dit risico niet adequaat, tegen 18% in 2012. Daar staat tegenover dat meer bedrijven maatregelen nemen om werkstress te voorkomen, door meer aandacht voor o.a. werkdruk, arbeidsdiscriminatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie en geweld.

De monitor Arbo in Bedrijf wordt sinds 1998 gepubliceerd, vanaf 2012 tweejaarlijks. Het onderzoek geeft een actueel beeld van de naleving van arboverplichtingen, de blootstelling aan arbeidsrisico’s en door werkgevers getroffen maatregelen om de blootstelling aan de arbeidsrisico’s te voorkomen of te verminderen. De monitor is ook input voor de Arbobalans, die TNO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitbrengt.

Publicaties

Arbo in Bedrijf 2016: Een onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen in 2016 | Rapport

Bron: Inspectie SZW