Ook onze nieuwsbrief ontvangen?

Voorbeeldproject verbeteren veiligheidscultuur Wolter & Dros

284[1]

Veiligheid structureel verbeteren op de werkvloer is een continu proces. De primaire aandacht ligt daarbij vaak op technologische verbeteringen (beter ontwerpen en veiligere installaties) en management (RI&E, voorschriften, rapportage en borging). Een derde noodzakelijke stap, die van veilig gedrag (veiligheidscultuur), komt bij bedrijven steeds vaker in beeld.

Door Jan Smid

Voorbeeldproject verbeteren veiligheidscultuur Wolter & Dros

 

De directie van Wolter & Dros heeft, op basis van de bevindingen uit een onderzoek naar de veiligheidscultuur binnen het bedrijf, een traject ingezet dat moet leiden tot substantiële verbetering op het gebied van gedrag en cultuur. Gestart wordt met Industrie/Infra. Doel is Industrie/Infra één trede op de cultuurladder van Hearts & Minds te laten stijgen.

Veiligheidscultuurmeting

Voorafgaand aan het traject is een veiligheidscultuurmeting uitgevoerd. Deze nulmeting is bedoeld om het niveau voor uitvoering van de interventies op een objectieve en valide wijze vast te stellen. De meting dient na uitvoering van de interventies herhaald te worden.

Voor het uitvoeren van de veiligheidscultuurmetingen is gebruik gemaakt van de Hearts & Minds-methode.

Hearts & Minds is circa 15 jaar geleden door Shell ontwikkeld en wordt inmiddels in vele bedrijven toegepast. De methode omvat 18 dimensies (zoals: leiderschap en betrokkenheid, risico’s en gevolgmanagement) die worden beoordeeld op een schaal van Pathologisch tot Vooruitstrevend (zie figuur).

281[1] Hearts & Minds omvat meer dan alleen een methode om een veiligheidscultuurmeting uit te voeren. Door middel van het meten van (binnen Hearts & Minds gedefinieerde) organisatiekarakteristieken kan op de veiligheidscultuurladder worden vastgesteld op welke trede Wolter & Dros zich bevindt. Door zowel voor als na interventies de meting uit te voeren, kan objectief worden vastgesteld of, en zo ja in hoeverre, de interventies resultaat hebben opgeleverd. Daarnaast kan vastgesteld worden of het vooraf vastgestelde doel van de interventies is behaald.

Onderzoeksdoelgroep

De populatie voor de metingen bestaat uit de huidige werknemers van Wolter & Dros Industrie/Infra die werken op of vanuit de 3 industrievestigingen en/of projectlocaties en de directie van Wolter & Dros. De meting is gedaan door middel van een enquête. Gezien de beperkte omvang van de populatie is de gehele populatie betrokken bij de metingen. Daarbij is de totale populatie verdeelt in 3 subgroepen: directie, middenkader en uitvoerenden. Op deze wijze kon de gemiddelde score voor de totale populatie worden bepaald, maar ook voor de 3 subgroepen afzonderlijk. Het verschil in uitkomst tussen de 3 subgroepen heeft waardevolle informatie opgeleverd omtrent de (beleving van de) veiligheidscultuur.

Kick-off workshop veiligheidscultuur

De start van het interventieprogramma ter verbetering van gedrag en cultuur is gedaan door middel van een zogenaamde ‘Kick-off workshop Veiligheidscultuur’ voor de directie van Wolter & Dros. Eén van de doelen van de workshop was een interventieplan op hoofdlijnen op te stellen.

De workshop is ingeleid door Copla. Hierbij is o.a. ingegaan op het begrip risicobeheersing, het wettelijk kader en het beleid van Wolter & Dros. Daarnaast zijn ook de veiligheidscultuurmeting en de uitkomsten daarvan toegelicht. Vervolgens hebben de deelnemers aan de workshop verschillende opdrachten uitgewerkt, waaronder het vaststellen van het interventieplan ten aanzien van cultuur en gedrag op hoofdlijnen.

Het interventieplan is op hoofdlijnen gericht op 6 van de 18 dimensies van Hearts & Minds die het laagst scoorden in de veiligheidscultuurmeting. Door deze dimensies aan te pakken verwacht het management een stap omhoog te maken op de veiligheidscultuurladder. Het interventieplan is vervolgens verder in detail uitgewerkt door een samengestelde stuurgroep.

Training Veiligheid Leidinggevenden

Eén onderdeel van het interventieprogramma dat ook door Copla is verzorgd is de Training Veiligheid Leidinggevenden geweest. De training is gehouden voor drie groepen leidinggevenden. Ze bestond uit twee dagen en een terugkomdag.

Tijdens de tweedaagse training is gewerkt aan kennis, inzicht, houding en gedrag (competenties). Daarnaast zijn tijdens deze training onderwerpen als risicobeheersing, het wettelijk kader en beleid behandeld, toegespitst op de rol van de leidinggevenden met betrekking tot de onderwerpen.

Tot slot is door de leidinggevenden een veiligheidsprobleem uitgewerkt en verwoord in een voorstel tot verbetering. Dit voorstel is tijdens de terugkomdag gepresenteerd aan het management van Wolter & Dros.

Meer informatie over het verbeteren van veiligheidscultuur in uw organisatie? Neem contact op met tel. 0341-430848 of info@copla.nl. Wilt u zelf aan de slag met veiligheidsgedrag? Volg dan onze, los te volgen, HVK Module “Beïnvloeding van het individu“.

0
Connecting
Please wait...
Stuur een bericht

Wij zijn momenteel niet online. Laat een bericht achter.

Naam
Email
* Beschrijf uw vraag
Chat met ons

Hulp nodig? Vraag het ons!

Uw naam
Email
* Beschrijf uw vraag
We zijn online!
Feedback

Help ons om uw beter te helpen! U kunt feedback achterlaten.

Hoe beoordeelt u onze ondersteuning?